Про поняття покликання

Автор(и): Мулярчук Євген
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №3
Сторінки: 94-106
Журнальна рубрикація: Наукові повідомлення
Анотація: 

Початково релігійний зміст поняття покликання, сформований у юдейсько-християнській традиції, змінювався від часів Реформації до його модерної ідентифікації із професійною активністю людини, що безпосередньо відображається у таких мовах, як німецька та англійська. Втім, сучасні західні вчені, зокрема Дж.ВанУстин, наполягають на розрізненні між професійним вибором і вибором за покликанням. Згідно з думкою іншого американського дослідника, Дж. Біґгема, покликання стосується переважно «духовної» мотивації людини. Проведене автором статті у 2016 році в Києві дослідження досвіду професійного вибору та думок стосовно покликання випускників шкіл, студентів педагогічного фаху та вчителів показало важливість ідеї покликання у сучасному українському суспільстві. В результаті дослідження феномен покликання було емпірично операціоналізовано як мотиваційний комплекс елементів: Бажання — Здібності — Реалізація — Благо. Структурна єдність досвіду покликання забезпечується чинником мети. Запропоновано визначення: покликання — це смислове ціле, що об’єднує бажання, здібності, діяльність та їх оцінку відповідно до розуміння людиною особистісного, суспільного або трансцендентного блага, на яке вони спрямовані. Для дискусії поставлено питання про можливість застосування поняття Аристотеля «ентелехія», ἐντελέχεια, для аналізу феномену покликання. Як напрямок подальшого дослідження покликання запропоновано аналіз феноменів поклику та відповідання.

Abstract: 
The initially religious concept of calling formed in Hebrew and Christian tradition has been secularized starting from the Reformation to its present identification with professional activity which is reflected in modern languages such as German or English. The contemporary western scholars, in particular J. VanOosting, urge to distinguish between the professional and the vocational choice. According to other researcher, J. Bigham, calling is attached mainly to «spiritual» motivation. Accomplished by the author of the article research of opinions of Ukrainian school-leaving youth, pedagogics students and teachers in 2016 showed the importance of the idea of calling for them. As a result of the study the phenomenon of calling was empirically operationalized as a complex of motivating factors: Passion — Abilities — Realization — Goodness (or Benefit). The structural integrity of calling experience is set by the factor of aim. The following definition is formulated: calling is a meaningful unity of desires, abilities, their realization and evaluation according to understanding of the aim of personal, social or transcendent goodness. The question about application of Aristotle’s notion of “entelechia”, ἐντελέχεια, for the understanding of calling is offered for further discussion. The direction of the following phenomenological analyses of calling is considered, in particular, in the research of the phenomena of call and responding.
548
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7555
Як цитувати
Мулярчук Євген (2017). Про поняття покликання . Філософська думка, №3. с. 94-106.