Розширена електронна версія

Статті по типах з номерами сторінок

Доступно 671 публікацій.
Заголовок Сторінки
Public turn: філософія в публічному просторі
2841
Філософія у публічному просторі: Між академічністю й популярністю
627
Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (Стаття друга)
4256
Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (Стаття друга)
5765
Володимир Шинкарук: антропологічний поворот в українській філософії другої половини XX сторіччя
6673
Валерія Михайлівна Нічик
7491
Онтологія колективних сутностей
92107
Ухвалювати рішення разом. Ідентичність, реальність та спосіб буття деліберативних тіл
108131
Термінологія філософії діалогу Мартина Бубера: між профанністю і сакральністю
132135
Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ
812
Епістема відділу філософії культури, етики і естетики
1319
Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі
2026
Відділ соціальної філософії: історія, здобутки, перспективи
2729
Відділ логіки та методології науки: від наук про природу до наук про людину
3033
Відділ історії філософії України: від філософів Давньої України до сьогодення
3437
Відділ історії зарубіжної філософії: здобутки і перспективи
3844
Відділ філософських проблем етносу та нації: актуальні проблеми крізь призму міждисциплінарного підходу
4547
«На периферії»: науковий атеїзм у структурі Інституту філософії
4853
Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (стаття перша)
5466
Володимир Шинкарук: існую, отже, мислю
6775
Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (стаття 1)
7686
Філософія Василя Лісового у контексті сучасних філософських досліджень
8797
Про творчу спадщину Віталія Табачковського
99105
Олександр Яценко: приречений на відкритість
106112
Інститут філософії в інтелектуальній біографії Вілена Горського
113121
Сенсожиттєвий універсум Сергія Кримського
122129
Володимир Мазепа: до згадки
130136
До 100-річчя Івана Петровича Головахи як одного з фундаторів інституту
137139
«70 років — початок доби зрілості»
140142
Окремі концепти філософування Фридриха Ніцше
143144
Сучасна філософія свідомості: методологічні "запити"
3947
Philosophy of Mind? — Mind the Gap!
629
Чому існує «важка проблема свідомості»?
3038
До риторичного аналізу дискурсу Philosophy of Mind
4856
Тесеєві мандри свідомості
5771
Роберт Кірк — засновник філософських зомбі
7177
Натуралістична філософія економіки
8193
Педагогічна провінція Петера Слотердайка: революції на прикордонні
94112
Термінологія фундаментальної онтології Мартина Гайдеґера
113118
Логічна термінологія: проблема кодифікації
633
Неформальна логіка та арґументативне міркування
3446
Принцип дуальності в логіці і філософії
4763
Психофізичний дуалізм Декарта у сучасній ретроспективі
6473
Посібник із курсу «Історія української культури»: питання до дискусії
7489
Сердечне порозуміння в присутності величі університету: Щорічна конференція [ba|sees] (2–4 квітня, 2016, Кембридж, Велика Британія)
106116
Проблеми перекладу понять, похідних від слова «Welt», в етиці, практичній філософії та соціології
117118
Меморіальний ландшафт української культури: минуле та сучасність
90105
Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження
656
Революція і леґітимація
5768
Дискурс в архітектоніці мовної прагматики
6986
Голос Церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013–2014 років
87103
(Пост)сучасні соціальні конфлікти: спроби концептуалізації
104117
Сатирико-гумористичний дискурс Революції Гідності
118122
Імпульс для розвитку філософської думки
123124
Термінологія епістемології
125127
Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому
626
«Топіка» Аристотеля і практичний поворот у сучасній логіці
2732
Аристотелева «усія»: між субстанцією, сутністю і неперекладністю
3349
Схоластичний аристотелізм у Києво-Могилянській академії (XVII—XVIIІ ст.)
5055
Бог і необхідність: концепція необхідного у Аристотеля та Ансельма Кентерберійського
5664
Еквівокативність буття і модальна метаонтологія
6571
Підсумкова дискусія
7277
Відродження філософської культури зі світу перекладу
7893
Демократія і філософія: політичний заповіт К. Ясперса і виклики сьогодення
94104
Фраґменти з твору «Мала школа філософського мислення»
105122
Сакральне і профанне: що сховане за сотнями релігій?
123125
Проблематика Iншого у творах Юрґена Габермаса: поняттєво-перекладний аспект
130132
Філософія на межі
522
Чи потрібен «ребрендинґ» українській філософії?
2338
Мовчання інтелектуалів
4252
Книжкові відзнаки року
5356
Мова і мовлення як предмет герменевтичної феноменології Мартина Гайдеґера
7088
Біля витоків модерну
104112
Ідентичність: від феноменології до етики
89103
Стаття Арона Ґурвіча «On the Intentionality of Consciousness»: теоретичний контекст і мовні особливості
611
Щодо інтенційності свідомості
1429
Критика емпіричної епістемології і принцип інтерпретації у статті Р.Дж. Колінґвуда «Відчуття й мислення»
3035
Відчуття й мислення
3650
«Арґумент зомбі» Девіда Чалмерса: переднє слово перекладача
5159
Арґумент 1: Логічна можливість зомбі
6067
Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія
6897
Складнощі перекладу філософських термінів: лінґвістичний примус, нав’язливий синдром уточнення, п’янка свобода суб’єктивної герменевтики та її культурно-історичні обмеження
9498
«Lebenswelt» Гусерля і «Dasein» Гайдеґера: проблеми перекладу
99108
Розмова Лока з Вітґенштайном за келихом вина
109112
Нестримний світ стриманої свободи від Отфрида Гьофе
113117
Можновладці та громадянське суспільство: виклики для України
655
Слова-фантоми у пропаґандистському дискурсі української влади
5663
Термінологія німецької класичної філософії
7582
Кант в Аушвіці: Звичаєвість та інституції
6474
Ґадамер як міфотворець: міф Гайдеґера
112117
Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія. What is it like to be a zombie?
83111
До витоків «Червоного століття»: погляд крізь оптику сьогодення
611
Сучасний геополітичний пасьянс
1222
Тоталітаризм: суперечності модернізації і деструкція морально-політичного універсалізму
2333
Уроки XX століття
3437
Чи рухає ресентимент історію?
3851
Ідентичність і національна держава
5256
Майбутнє національної державності: оптимізм переважає
5762
Друга світова війна: український контекст
6371
Українці у Другій світовій війні: про бездержавну суб’єктність української нації
7286
Поняття Dasein у філософії Карла Ясперса
87103
Розпізнання мети та джерела метафори у візуальних творах мистецтва
104119
Чверть сторіччя розвитку філософії у пострадянських державах
120123
VIII Давньоруські історико-філософські читання пам’яті Вілена Сергійовича Горського
124129
«Київська філософська школа» як предмет дискусії. Інтерв’ю Мирослава Поповича
69
Плинне минуле крізь різні оптики
1619
"Київська філософська школа": погляд крізь різні оптики
Про світоглядні витоки сучасної вітчизняної філософії
2023
«Київська школа” перекодувала радянський догматичний марксизм-ленінізм»
2429
«Cлавна київська школа»
3032
Філософія в інтелектуальному ландшафті Києва
3334
«Школа» як предмет історико-філософської рефлексії
3545
Наукові школи в сучасній вітчизняній філософії: у світлі зміни філософських поколінь
4661
Світоглядний підхід в системі парадигмальних координат
6276
«Київська філософська школа» як явище
7789
З історії філософської спільноти в Україні. Київське Науково-філософське товариство (1914–1919)
90104
Людина і світ людини: версія Євгена Сверстюка («Собор у риштованні»)
105114
Національна філософська традиція: білоруська перспектива
115120
Чи можлива історія філософії на засадах трансценденталізму? Пам’яті Рьода
514
Користь краси й автономія розуму
1520
Чи можлива антропологія як трансцендентальна доктрина: Кантові візії
2138
Структура доказу трансцендентальної дедукції категорій
3945
Кантове поняття правила і проблема мови
5066
Український погляд на Кантову антропологію
6771
Про актуальність концепту «запізнілої нації»
7293
Мимовільні роздуми на вільну тему, або Дещо про користь і шкідливість філософів, вчителів, політиків та перекладачів для життя
9494
Ти мусиш змінити своє життя (уривки з твору)
95106
Інтерв’ю Петера Слотердайка з головним редактором німецького філософського часопису «Philosophie Maga­zin» Вольфрамом Айленберґером
107112
Київ Олександра Довженка
113117
Війна і суспільство
560
Проект війни: від ідентичності до насильства
6174
Виднокола «декадентського нігілізму». Пізній Ніцше і криза європейської культури
90100
Філософ і війна
7589
Дві концепції суспільного договору і специфіка правової моралі
101115
Великі війни, великі трансформації: історична соціологія XX століття, 1914–2014
116118
Модерн як продукт революцій
119121
Майдан і Церква
122124
Ідеології майдану
528
Рідинні ідеології: Україна, Росія і нове століття
2938
Єврореволюція як Революція Гідності в контексті цивілізаційної проблематики
3945
Пам’ятати і забувати. Есе про політику пам’яті
4661
Концептуалізація життя: дискурсивний підхід
6276
Філософія і філософська освіта
7781
Ґлобальна культура та соціальний порядок у концепції «сплощення світу» Томаса Фридмана
8289
Твори Григорія Сковороди німецькою
9093
Нова книга про Гайдеґера: довідник за «гамбурзьким рахунком»
9499
Вхідні двері до християнської доброчесності
718
Анаксагор Клазоменський і «Fabula de Tantalo» Григорія Cковороди
1929
Моральні вчення Цицерона і Плутарха у трактуванні Григорія Сковороди
3041
Григорій Сковорода як читач «De consolatione philosophiae» Северина Боеція
4261
Сковорода і візантійське богослів’я
6272
Cковородинський трактат «Убуждшеся видѣша славу егω»: роль біблійних цитат та патристичної гомілійної традиції для визначення його риторичної функції
7387
Християнський платонізм Григорія Сковороди
8897
Г. Сковорода і префіґуральна екзегеза Біблії
8897
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
110122
Дискусія Джона Ролза та Юрґена Габермаса: щодо процедуралізму та субстанціалізму в дорадчій моделі демократії
123129
Сучасна модель філософської освіти
624
Ґлобалізм як ідеологія і ґлобалізація як процес
2437
Сучасна українська культура: межовість чи мережовість?
3850
Повага vs солідарність. Ліберальна та комунітаристська стратегії обґрунтування прав людини
5166
Апологія цінності за твором Макса Шелера «Формалізм в етиці і матеріальна етика цінностей»
6779
Переддосвідне знання у науках про природу
8089
Філософи Пушкін і Ґете: дещо про природу генія
90100
Імітація і плаґіат як загроза академічній свободі
101109
Декартові «Медитації» у новому форматі
110113
У Житомирському університеті відбулися VII давньоруські історико-філософські читання
114117
Політичний простір і філософський дискурс
519
Невеличка екскурсія по філософських ландшафтах Петера Слотердайка
2040
Нестиснювальне, або нове відкриття протяжного. Теорія ансамблю гордості. Вітґенштайн. Пророцтво по-німецьки
4156
Яків Голосовкер: погляд з Києва
5862
Між титаном і вепром
6379
Первісне значення естетики. Естетика Баумґартена
8093
Естетичний досвід нового часу: між театром і філософією
94110
Апокрифічна антропологія і філософський трактат «Περι Αρχων» Оригена
111119
Тиранія як проблема філософії права та філософії політики
120125
Подієві уроки Майдану
126129
Філософія сенсу як альтернатива метафізиці мови
130135
Зникаюча інтеліґенція у трансформаціях сьогодення
716
До питання про специфіку російської ментальності
1726
Пострадянська інтеліґенція: ціннісна марґіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку?
2742
Самоідентифікація української інтеліґенції в процесах демократичного розвитку. Круглий стіл (Донецьк)
4351
Інтелектуали у сучасному світі: український контекст
5268
Класова ідентичність інтелектуала
6976
Як відповісти на головне питання інтеліґенції?
7789
Соціальне та етичне самоконструювання інтелектуалів
90103
Інтелектуали contra інтеліґенція
104110
Семіологічні альтернативи аналізу дискурсу. Дискурс як вторинна семіологічна система
111128
Математика сміху
129133
Будівничий уявленої держави
57
Містагог національної ідентифікації. Із нотаток про «народознавство» Тараса Шевченка
823
Слова і смисли. Виміри поетичного світу Тараса Шевченка
2442
Блага цивілізації
4350
Щастя і приємність
5163
Відповідальність і справедливість
6477
Церква – університету: український контекст
7896
Філософія спорту в генезі історико-культурологічних студій та у вітчизняних перcпективах
97110
Бесіди з Віленом Горським. Філософський факультет
111126
Любов – це «бути»
127130
95-річчя НАН України з погляду історії філософії
131133
Latente Sinnstrukturen in der russischen Geschichte, Philosophie und Literatur
Facing up to David Chalmers’ philosophy of mind: the general overview
Історія вітчизняної філософії сьогодні. Опитування часописів «Гуманитарні науки» та «Філософська думка»
514
Філософія у Білорусі на зламі ХХ—ХХІ сторіч
1525
Історія філософії України у ХХ сторіччі: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни?
2636
Наукова школа «Історія філософської думки Білорусі» (генеалогія радянського періоду)
3747
Філософська думка Київської Русі очима українських радянських дослідників
4856
Філософська думка доби Відродження в білоруській історіографії 1990—2010-х рр.
5770
«Від Вишенського до Сковороди»: радянські дослідження української філософії XVI—XVIIІ ст.
7180
Доба Просвітництва в Речі Посполитій: білоруський погляд
8189
Радянські дослідження філософської думки України: ідеологічний та адміністративний контекст дослідницьких стратегій
90102
Серве Пінкерс: уроки реактуалізації
103110
«Філософські ідеї в культурі Київської Русі»
111113
До уваги читачів
114116
Політична леґітимація і насильство
559
Інституційна генерація насильства
6071
«Суверенність» і «трансґресія» в українському контексті. Батаївські варіації
7281
Надзвичайний стан і межі політичного: соціально-філософський аналіз
8292
Розум, право і справедливість
93102
Соціальна герменевтика on-line
103117
До питання обґрунтування респонзивної етики
118130
Перспективи релігієзнавства у XXI столітті
3954
Обличчя релігієзнавства в сучасному світі
538
Теологія релігій: питання ідентифікації
5564
Академічне дослідження іудаїзму в незалежній Україні
6582
Соціологія релігії в Сербії: огляд сучасного стану
8391
Мрії про теологію та реальність християнства
92116
Секуляризація та релігійність у соціології релігії: спроба впорядкувати підходи
117120
Коротка інструкція: як не боятися постмодернізму
121125
Буддологія в енциклопедичному вимірі
126129
«Релігієзнавчі нариси»: толерантність через знання
130132
Принцип об’єктивності і прагматично-діалогічна когерентність політичних тверджень
615
Філософія та політика в політичній філософії Венсана Декомба
1624
Гетерогенність політичного дискурсу: три основні формації
2535
Корнеліус Касторіадис і Венсан Декомб: два концепти політичної модерності
3640
Ідентичність, спільнота і політичне судження
4161
Здивування європейців
6273
Теорія значення: «бути» чи «мати»
7480
Як порушувати проблеми колективної ідентичності?
8196
Онтологія і принцип суб’єктивності: спроба контрінтерпретації Гайдеґерової філософії
97113
Ще один шанс для феноменології релігії
114121
«Європейський словник філософій»: семінар-презентація 3-го тому
122128
Філософія і освіта: зустріч перспектив
613
«Модель філософа» в освітній традиції Київського університету
1425
Онтологія як філософська дисципліна: український контекст
2640
Герменевтичний підхід у філософії
4150
Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти
5159
Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна
6072
Філософська антропологія і філософія культури: перспектива сучасної практичної філософії як філософії дії
7380
Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу
8193
Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження
94102
Філософія логіки, філософська логіка, арґументація
103112
Філософія науки у системі сучасної освіти: філософія конкретних наук та філософія експерименту
113123
Актуальність естетичного
124134
Місця пам’яті
55
Пам'ять має бути пам'яттю серця
69
Місця пам’яті та безпам’ятство в культурі
1013
Символічні топоси і боротьба за історію
1417
Історична пам’ять і забування
1821
Колективна пам’ять і культурна ідентичність
2228
Пам’ять і забуття
2935
Суперечності соціальної культури: минуле та сучасність
4654
Роздуми про теперішній стан вітчизняного релігієзнавства: чи варто уникати полярних методологічних стратегій?
3645
Науково-технічний прогрес на полігоні фантастики радянського часу
5567
Реконструкція критики проекту загальної теорії систем Л. фон Берталанфі з боку Ч.В. Мориса
6875
Незадоволеність чоловічістю (від XVIII сторіччя по сьогодні)
7684
Чи поширюється етика на екологію?
8597
XXIII Світовий філософський конгрес
98105
Стан і перспективи українського антикознавства
525
«Категорії» 1—5: оригінал і три переклади
2658
Діалог «Феаг» і його місце в освітній філософії Платона
5976
Античне «епохе» і його модерні нащадки
77101
Авґустин, Епікур та скептицизм стосовно зовнішнього світу
102119
Процедура ісостенічного висловлювання у піронізмі
120124
Тенденція перетворення феноменології з філософії свідомості на філософію досвіду
125134
Ґлокалізація чи ґлюкалізація
135137
Основні терміни естетики
138139
Філософія — танок на канаті...
140147
Потойбіч дзеркала: до питання про умови можливості нерефлексійної теорії самосвідомості
629
Пасивна синтеза й активність свідомості
3046
Соліпсизм: межі очевидності «Я»
4760
Інтенсіональні та прагматичні предикати
6169
Тематичний аналіз силогістики Аристотеля
7083
Соціоантропологічні запити та виміри науково-технічного поступу
8497
Бесіди з Віленом Горським. Мій інститут. «Острів щастя»
98106
Біблійна і патристична богословська термінологія
107114
Нерефлексійні теорії самосвідомості: новий початок старої історії?
115118
Наука міркувати і спілкуватися правильно у правовому полі
119122
Путівник по «межах». Проект науково-освітнього семінару з філософії історії «Есхатос»
123127
Про можливості аналітичної філософії
521
Страхи та надії аналітичної філософії
2239
Поняття інформації у критичному раціоналізмі
4054
Розуміння мовних виразів
5568
Проблема Божого всезнання у контексті аналітичної метафізики часу
6977
Пряма референція, деференція і de re комунікація
7885
Фраґментарність пізнання і адаптивна раціональність
8693
Аналітика оцінних текстів як дослідницький проект
94102
Бесіди з Віленом Горським: Мій інститут. Витяг з історії
103107
Раціональність і ціннісність під системним кутом зору
108110
«Релігієзнавчі нариси»: новий часопис з релігієзнавства
111113
Монтень на всі часи: простір пошуків, культура спорів
114118
Процес пішов? Про Школу молодого філософа «Філософія. Політика. Культура» (Москва, 20—25 червня 2011 року)
119121
Релігія і раціональність
523
Призначення філософії та її межі: інтелектуальний спадок Томи Аквінського
2437
Рецепція математичного підходу до розуміння таїнства Трійці в метафізиці ХІІ століття
3858
Специфіка мислення католицьких філософів на прикладі дослідження людської особи
5968
Ексцентричність та подвійна трансценденція особи: зв'язок смислів антропологічних проектів Кароля Войтили та Гельмута Плеснера
6982
Евристичний потенціал теологічного проекту Г.У. фон Бальтазара
8393
Серве Пінкерс про теологію, людську мораль і сенс життя сучасної людини
9499
Бесіди з Віленом Горським: Мій інститут. Історія триває
114126
Моральна теологія пізнього середньовіччя: номіналістична революція
100113
Метод аісторичного реконструювання як історичний метод
127133
«Вілен Горський: дотики, смисли, споглядання»: презентація книги у НаУКМА
525
Особистість змінює епоху
2638
Погляд крізь роки: покоління шестидесятників як філософський тип
3964
Чотири чверті шляху. Роздуми про генераційний злам у київському філософському середовищі 1970-х років
6580
Помста духу
8194
Філософ Авенір Уйомов. Останнє інтерв’ю
95112
Трансцендентальна феноменологія і поняття досвіду
113132
Філософія як воля до влади
518
Декарт і Паскаль: шлях до філософії на тлі «Grand Siècle» (частина 1)
1938
Драма лояльного розуму: радянська філософія як ситуація мислення
3948
Великі та малі соціальні машини
4965
Теологія сміху як феномен західної культури
6680
Природа Будди та порожнеча в магаянській «Нірвана-сутрі»
8193
Міркування щодо методу аісторичного реконструювання
9498
Сакральна географія і феномен паломництва
99103
На захист академічної філософії, або Чи потрібна нам філософія «пост»?
104116
Іспит на вступ до континентальної філософії
117119
Нордик Вітґенштайн Ревю: філософські дослідження та новаторські проекти
120128
Інституційні аспекти трансформації філософського знання в пострадянській Україні
512
Опитування «Філософської думки»
1344
Філософська культура Росії кінця ХХ — початку XXI сторіч
4561
Критичні соціальні науки між двома формами знання
6273
Україна: національно-культурна пам’ять
7489
Іван Мірчук і Казімєж Твардовський: з історії наукової співпраці
9097
Бесіди з Кримським. «Екзистенційне крещендо»
98103
Синґулярність і досвід. Міркування щодо Геґелевої теорії суб’єктивності
623
Феноменологія допредикативного досвіду
2439
Перцепційний досвід як діяльність
4050
Досвід як оновлення
5159
Філософський початок герменевтики (До історії визначення герменевтичного досвіду)
6075
Фактично-історичний вимір досвіду у філософії раннього Гайдеґера
7688
Бесіди з Кримським. «Розум, настояний на совісті»
8994
Філософська термінологія Томи Аквінського
9598
Зміна вимірів раціональності: контекст постсучасності
99103
ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури
104105
Єдність світу і розмаїття культур
548
Локальне у лабіринтах всесвітнього суспільства: методологічний аспект
4963
Єдність та багатоманітність культур за умов ґлобалізації
6475
Філософські культури: терпимість, толерантність і визнання
7689
Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі
90101
Конфлікт культур і методологія толерантності
102118
Національна держава, національна культура і культурний суверенітет
119127
Бесіди з Кримським. Час учнівства
128132
Олександр П’ятигорський, оповідач
133150
Аналітична філософія в Україні: quo vadis?
59
Що таке аналітична філософія?
1027
Джон Стюарт Міл і традиція аналітичної філософії
2846
Народження аналітичної філософії
4768
Фіаско програми екстенсійної мови та його значення для соціальних наук
6978
Ґрайс: у пошуках прихованих значень
7993
Методом «тику»
94102
Бесіди з Кримським. Читаючи Геґеля і Маркса
103111
Інтерв’ю з Рендалом Колінзом
112119
Пізнавальні інстанції в Декартовій термінології
120132
Terra incognita вітчизняної філософії освіти
133136
Мистецтво з погляду інонаукової символології
137138
Секція філософії та соціології Малої академії наук України розпочинає роботу
139141
Справа мислення: пам’ять та відзнака
522
Інтелектуальна традиція: проблеми становлення
2339
Системна модель індукції та дедукції: співвіднесеність і подвійність
4054
Пушкін і Юнґ: «Душа в заповітній лірі»
5569
Філософія: життя після смерті. Німецький погляд на постболонські реалії
7085
Бесіди з Кримським. «Я вийшов зі степу…»
8692
Пролегомени до перекладу «Категорій». Український переклад з огляду на латинський спадок
93105
«Я — лапа ягуара!», або Про те, як стати суб’єктом
106108
Думка у форматі репліки
111113
Чому світ не побачив нової етики Сартра?
114116
До Всеукраїнського філософського конґресу 2012 року
117118
Загадкова історія європейської філософії
119121
Філософія та література сьогодні: проблема взаємодії чи взаємодія як проблема?
522
Апологія мудрості літератури
3748
Без автора? Проблема самовираження у філософії та літературі
4956
Література як предмет історико-філософського дослідження
5769
Література як «випереджальна філософія»: рефлексія над антиісторизмом в українській культурі першої половини XIX сторіччя
7082
Орфей, Діоніс та мрії про регенерацію: філософсько-літературні сюжети XIX сторіччя
8398
Філософія і література у контексті європейського модернізму: інтелектуалізм Валеріана Підмогильного
99112
Я (новелета)
122127
Філософський дискурс: між наукою і літературою
2336
Агонія суб’єктивності? Кілька міркувань щодо новелети Артура Шніцлера „Я”
113121
Бесіди з Кримським. Остання касета
128145
Термінологія Аристотеля
146148
Електронне alter ego філософії в Україні
149153
Онтологічні засади леґітимації
58
Поняття леґітимації: основні парадигми розуміння
921
Апорії модерної теорії леґітимації
2233
Леґітимація і людська ситуація
3448
Онтологічні засади легітимації
4971
Демократична леґітимність
7289
Терор як форма леґітимації
90104
Ідеологічний дискурс і проблема ідентичності
105113
Думки
114140
Картезіанські мотиви у творчості Паскаля: проблема пізнавальних засад
141164
Естетика на межі епох Бесіда головного редактора «Філософської думки» С. Пролеєва з професоркою Л. Левчук
520
Естетика в Україні: сьогодення і майбутнє
2138
До проблеми визначення естетики: трансформації суб’єктивізму
3948
Аналітика естетичного досвіду: концептуальний розгляд
4960
Мистецтво як феномен людинотворення
6178
Net.art i парадокси сучасного мистецтва
7990
Образотворення і мова. Від ранніх форм мистецтва до середньовічного іконопису
91111
Філософія, біографія та психоаналіз: випадок Ніцше. Частина 2. «Пацієнт»
112120
Історія, поняття, досвід: три складові, три проблеми
121131
Запрошення до Хаосу?
132134
Логика за часів перемін: академізм vs прагматизм
518
Логічні студії у Києві (XIX — початок XX сторіччя)
1931
Аналогія у cognitive science: «традиційні» концепції та моделі
3249
Семантичні проблеми референції: пряма референція, референційність, істинність
5067
Логічна можливість як семантична категорія
6878
Аналіз екзистенційних припущень у модальній логіці та ідея мультимодальної логіки існування
7988
«Подія», «подорож» і «ситуація» думки: до питання про можливості біоконцептографії
89102
Філософський foot-quest: гра як методика викладання
103109
Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу. IV Міжнародна науково-практична конференція
110113
Обличчя Іншого
114117
Філософія освіти в Україні ХІХ — початку ХХ століття: що кажуть архівні джерела?
520
Нові матеріали до життєпису Володимира Юринця: студентські роки у Львівському та Віденському університетах
2134
Філософська освіта в радянській Україні: досвід осмислення історичних документів та архівних матеріалів
3567
Про деякі проблеми і парадокси сучасного чижевськознавства
6878
Діалог крізь роки: листування Дмитра Чижевського та о. Георгія Флоровського
7989
Вибрані листи Дмитра Чижевського до о. Георгія Флоровського (публікація і коментар Ірини Валявко)
90129
Невідомий Чижевський: прозріння і відкриття
130132
Сміливий задум, успішне виконання
133136
Призначення філософського журналу у дзеркалі статистики
137142
Філософія без кордонів: презентація тематичного випуску ФД “Філософія в сучасній Грузії” у Тбілісі
143144
Всесвітній день філософії: історико-філософські читання
145146
В пам’ять про Володимира Жмира, колеги і друга
147147
Діалог без примирення. Аналітична та континентальна традиції в сучасній Франції
522
Відмінність без різниці?
2343
Відмінність розриву. Гайдеґер та Леві-Строс
4456
Структурний реалізм: онтологічні структури, зв’язки та модальності de re
5775
Європа як філософська тема і політична проблема
7688
Європейські іншості
8999
“Питання в тому, чи знайдемо ми об’єднавчі теми для нової Європи”. Розмова Сергія Йосипенка з П’єром Мананом
100113
Що нового? Середньовіччя
114136
Покликання і професія філософа у сучасній Франції
137142
Феноменологія психозів. Спроби метафізичного наближення
143146
«Гусерлевий інтуїтивізм і французька феноменологія». Доповідь Ганни Ямпольської на засіданні Українського феноменологічного товариства
154156
Влада і реформи в Україні
556
Апологетичний наступ філософії: німецький досвід
5767
Чи потребують сучасні суспільства орієнтацій і чи може їх надати філософія?
6883
Аналіз, застосування, освіта: чи личитимуть університетській філософії аналітичні окуляри
8487
Ґлобальна криза і цикли економічного розвитку
8896
Конфлікти як предмет гуманітарної експертизи
97105
Phaenomenon bene fundatum: становлення феноменологічної доктрини Ґ.В. Ляйбніца
106129
Чи був Расел аналітичним філософом?
130144
Дисиміляція аналітичної філософії, або Як філософи винаходять традицію
145153
Людина в боротьбі за буття
158162
Ібн Сіна та сучасність
163167
Можливість перекладу. До герменевтичної феноменології перекладу
521
Переклад. Топос. Етос
2231
Переклад філософських термінів: філософія і технологія
3248
Філософський переклад і філософська спільнота
4966
Про єдність Бога та множинність творіння
6779
Невідоме ХІІ сторіччя: Твір Ашара Сен-Вікторського «Про єдність Бога та множинність творіння»
8095
Феноменологія духу. Вступ
96110
До питання про умови можливості перекладу філософського тексту (на прикладі перекладів «Вступу» до «Феноменології духу» Ґ.В.Ф. Геґеля)
111123
Проба пройти крізь апорії філософського перекладу
124137
Перекладання неперекладностей: семіотична проблема і філософський метод
138147
«Неперекладність є чинник розвитку філософії»
148153
«Неперекладність — природна умова перекладу»
154156
«Відчути себе повноправними членами європейської філософської спільноти»
157167
Традиції дослідження сміху в Одесі. ІХ Міжнародна науково-теоретична конференція «Про природу сміху» (6–8 квітня 2010 року)
160162
Філософія і релігієзнавство: Всеукраїнська студентська олімпіада
163166
Уроки Мераба Мамардашвілі. Бесіда публіциста Володимира Канаша з головним редактором «Філософської думки» Мирославом Поповичем
513
Філософія в сучасній Грузії
1426
Про логічну частину першого розділу «Розгляду Платонової філософії та Прокла Діадоха» Іоане Петриці
2734
Філософія Фридриха Ніцше і творчість Ґриґола Робакідзе: індивідуалізм – комунікація – універсалізм
3542
Прокл у грузинському та латиномовному Середньовіччі (Іоане Петриці та Бертольд Мосбурзький)
4349
Слово про Грузію, або Подорожі дилетантів
5055
Анархізм у світі та в Україні (стаття третя)
5675
Універсалістський концепт обставин справедливості: межі практичного застосування
7686
Драма людського буття: від відчаю до свободи. Леся Українка і Жан-Поль Сартр
87102
П.Куліш як фундатор українського екзистенціалізму
103114
Принцип найбільшої дії у драматургії Пушкіна
115125
Докорінно незавершений проект (у продовження розмови про нагальне)
126133
Естетика у розвитку
134138
Філософія у формі фундаментальних філософських проблем в обрамленні теорій та концепцій
139143
Маґістральні рухи ідей від Вольфґанґа Рьода
144147
«Бути попереду себе»: метаетика майбутнього за умов дефіциту солідарності
148151
Історія розвитку феноменологічної філософії в Україні
512
Міркування щодо генеалогії культури
1326
Седиментації смислів у культурі та відповідальність пам'яті
2742
Переклад — міст між різними мовними світами? (на підґрунті філософської герменевтики Г.Ґ. Ґадамера)
4353
Мова як феномен культури в контексті розвитку трансцендентальної феноменології
5465
Феноменологія як трансцендентальна теорія політичного
6679
Відкритий політичний світ — прихований демократичний етос
8095
Вплив І. Канта на феноменологію Е. Гусерля
109124
Інтерсуб'єктивний вимір лібералізму: до феноменології братерства
96108
Профетизм модерної німецької філософії: К. Маркс і Е. Гусерль
125133
Про розум, педагогіку і наші філософські уподобання
134137
Філософія права у вищій школі: міжнародна співпраця викладачів і науковців
138143
Велика криза та її наслідки
532
Горизонти кризи та економічні стратегії
3337
Людина у світі грошей
3855
Світова фінансова криза у цивілізаційному вимірі
5671
Анархізм у світі і в Україні. На нашій не своїй землі
7296
Р. Бубнер і трансцендентальний арґумент І. Канта
97105
Трансцендентальний арґумент і проблема дедукції
106119
Перші Кулішівські читання з філософії етнокультури
120122
Цирендоржиєвські читання 2008. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти
123126
Про філософську культуру країни на їм’я «СРСР»
515
Ув’язнена філософія: діамат та істмат vs червоний позитивізм та червоний екзистенціалізм
1620
Самоцензура і філософський дискурс
2022
Геть від марксизму! або Досвід заперечення радянської філософії
2224
«Філософія-покруч»
2528
Кому потрібна «радянська філософія»?
2832
Історія зарубіжної філософії в сучасній Україні: радянська «різома»
3239
Біля витоків радянської філософії. Богданов contra Ленін: наука проти віри?
4052
Павло Копнін та українська філософська думка
5370
Метафізика пізнього радянського марксизму: філософська теорія та її втрати
7189
У пошуках істини: український неомарксизм 1960—1980-х
90102
Tenebrae seu lux ex oriente? Переоцінка радянської філософії в сучасній англо-американської історіографії
103116
Імануїл Кант у «залізних обіймах» радянської філософії
117126
Ієрофанії часу в радянському хронотопі
127139
Доторк. Презентація проекту «Усні історії філософів»
140145
Перший погляд на книгу Ганни Горак «Сорок сороків»
146147
Давньоруські історико-філософські читання пам’яті Вілена Горського стають традиційними
148150
Смисл і свобода
511
Філософські традиції Венсана Декомба
1220
Поняття політичної інстанції
2129
Ціннісно-нормативне обґрунтування науки та моральна автономія суб'єкта
3049
Pereat mundus fiat iustitia: проблема винятків із моральних норм
5056
Проблема сенсу та її головні трансформації у французькій філософії другої половини XX сторіччя
5766
Резони, правила, права
6774
Дії de simulacro
7583
Інтенційність як характеристика емпіричних психічних актів і як трансцендентальна умова можливості досвіду
8491
Арґументаційна семантика
92101
Філософія, біографія та психоаналіз: випадок Ніцше. Стаття 1. «Лікар»
102119
Що сказав би Геракліт Парменідові?
120135
Поза межі догми та ідеології: концепція критичних соціальних наук К.О. Апеля
136145
Метафізичний вимір самоідентифікації українського етносу
146148
Показник розвитку сучасної університетської науки
149152
Революція: Досвід політичних революцій ХХ—ХХІ сторіччя
653
Розмисли щодо нашого осереддя в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз
5456
Тезауруси революцій як засіб дослідження їхнього смислового виміру
5772
Фуко і Латур: два нариси соціальної теорії
7389
Legitimacy and Violence (On the Imaginary of Political Power)
90104
Post-Totalitarian Situation: Totalitarian Virtualization vs Democratic Free Thinking?
105111
Посібник з історії філософії: ширма чи призма?
112115
Практична філософія: реальність і можливості
623
Господарство як предмет аналізу в сучасній практичній філософії
2440
Свідомий досвід та антиредукціонізм у філософії Девіда Чалмерса
4156
«Аргумент зомбі» проти матеріалізму: основи та перспективи подальшого дослідження
5777
Чи може (і як) фізикалізм встояти проти арґументу самотнього привиду Декарта–Ґофа?
7893
Про поняття покликання
94106
Чи потрібне філософії покаяння?
107116
Досвід побудови теорії секуляризації
117119
Поняттєво-перекладні аспекти німецької філософської антропології: Український контекст
120122
Пам’яті Карла-Отто Апеля
123124
Просвітництво: історія, культура, ідентичність
646
Мовлення та емпатія в соціальному мисленні людини. Філософсько-антропологічний підхід
4765
Генеалогія «збірок» влади у Бруно Латура та Мішеля Фуко
6680
Комодифіковане «Я» — новий тип персональної ідентичності
8197
Іntellectuarium: перші кроки
98101
Гуманітаристика у публічному просторі: харківський контекст
102104
Щодо «раціо»
105113
Турбулентна рекурсія, або («) Професор Челенджер читає Ніцше біля дельти ріки (»)
114125
Поняття комунікативної філософії і трансцендентальної прагматики
126129
Європа: політика, право, демократія
644
Соціальні контексти особистісної ідентичності
4560
Щодо феноменології природничої науки
6175
Дві феноменології та дві французькі традиції екзистенційної філософії
7689
Феноменологічна філософія: від «досвіду Іншого» до «досвіду етичного»
9098
Критика та переосмислення філософії символічних форм Ернста Касирера як шлях до реанімації гуманізму
101112
Інтеракціонізм vs епіфеноменалізм: розмикання каузальної замкненності фізичного
113128
Філософська періодика очима фахової спільноти
1437
Наукова періодика в Україні: проблеми і перспективи розвитку
613
Доля одного журналу в українських реаліях
3855
Німецька філософська періодика
7683
Деякі особливості світової філософської періодики (на прикладі англомовних видань)
8487
Італійська філософська періодика
8889
Філософський журнал у дзеркалі статистики: 2009–2017
5675
За Національну політику Відкритого доступу
9092
Революція гідності у гуманітаристиці України
99110
The Hierarchy of Realities in the Ontology of Conflict (to the philosophical analysis of Russian-Ukrainian conflict)
111120
Громадянські протести в контексті державотворення. Круглий стіл "Філософської думки"
646
Ефективний опір науковця за умов морального розпаду наукових спільнот
4752
Протест з позиції філософа, що розмірковує про справедливість
5355
Володимир Соломонович Біблер та його діалогіка культури
5665
Цивілізація і культура. Філософські роздуми у переддень XXI сторіччя (фраґменти)
6681
Акт уявлення цінності: феноменологічний аналіз
8293
Феноменологічне дослідження візуального досвіду: погляд художника (за творами Мориса Мерло-Понті)
94105
Значення герменевтики природи для становлення універсальної герменевтики
106117
Ідеологія і утопія. Спадщина марксизму і сучасна політична реальність
667
З Марксом: за Маркса і проти Маркса
6870
Джон Мейнард Кейнс — економіст і філософ
7188
Завершальні зауваги про соціальну філософію, що може випливати із загальної теорії
8997
Стратегічна дія та генеза «гібридної війни»
98114
Making sense of the puzzle of matter: Idealistic Challenge and Quasi-Kantian Response
115130
Інтелектуали і влада: альтернативи досвіду
636
Концептуальні метаморфози ідеї Просвітництва в сучасній соціальній філософії
3747
Українська ідентичність: історико-культурні ретроспективи та сучасні перспективи
4865
Два типи моральних рішень
6678
Громадянське самовизначення та громадянський етос
7989
Consciousness and personal identity
90104
Сучасні тенденції розвитку англомовної герменевтичної традиції
105114
Переклад твору Фридриха Ніцше «Ранкова зоря»
115119
Проблема свободи у східних філософіях: Теоретичні та екзистенційні виміри
620
Релігійно-філософська думка Дживи Ґосвамі в індологічній літературі ХІХ — першої половини ХХ сторіччя (приклад орієнталістичного стереотипу
2134
Проблематика свободи у філософії Шрі Ауробіндо Гхоша
3548
Постколоніальні студії та український марксизм
5370
Definitely Maybe: the Realm of Perspective & Truth in Jainism
4952
Моральні евристики: історія досліджень
7184
Сучасні дефініції містики та містицизму: проблема спільності координат дослідження
8594
Quantum Mechanics and Consciousness: No Evidence for Idealism
95105
Ранкова зоря. Думки про моральні передсуди. Передмова
112115
Перекладаючи Кейнса
112115
Академічний ретрит з буддизму. Звіт про літню релігієзнавчу школу «Буддизм та буддизми»
116118
Комунікація і політика за доби постправди
635
Дезінформація і пропаґанда за часів постправди
3644
Теоретична злиденність дискурсу «пост-»
4553
Екзистенційна істина і пост- правда
5471
Мирослав Попович про людину в історії: фази розлому
7280
Методологічні засади візуальної теорії у філософських проектах Мориса Мерло-Понті і Жиля Дельоза
8192
Криза демократії та ефект публічного дискурсу
93109
Сектор історії східної філософії: становлення, здобутки та перспективи
110115
«Священна та проклята людина» Джорджо Аґамбена
116120
Релігії та церкви перед викликами інформаційного суспільств
121123
Академічна філософія у вимірі парадигмальних змін
611
Філософські дослідження в Національній академії наук Білорусі
1113
Співпраця Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України та філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка — основа розвитку вітчизняної філософської освіти та науки
1420
Історія філософії в системі філософських досліджень
2125
Науковий атеїзм в Академії наук УРСР за постсталінської доби: між дослідженнями та пропаґандою
2639
Науковий атеїзм в Академії наук УРСР за постсталінської доби: між дослідженнями та пропаґандою
4057
Специфіка історико-філософських досліджень Інституту філософії АН УРСР у 1980-х рр.
5869
Цивілізаційні кризи і соціальний проґрес. Україна
7083
Цивілізаційні кризи і соціальний проґрес. Україна
84100
Екологічна парадигма цивілізаційних трансформацій
101117
До третьої «Критики» Канта
118124
Публічна філософія: освітні та соціальні можливості
639
Перший Всеукраїнський конкурс філософських стартапів
4059
Про Гайдеґерове поняття онтології
6073
Що таке класична філософія? Підходи до розуміння класики і проблема їх релевантності
7486
Антропологічна утопія Третього Райху та її філософсько-педагогічні імплікації. Стаття перша
87102
Мова Третього Райху. Нотатки філолога
103105
Forty years after: reconsidering the problem of Descartes’s Natural Institution theory vs the Coextension theory
106119
Про англомовну психоаналітичну термінологію
120123
Усна історія філософії: письмовий формат
652
Необхідність рефлексії в усній історії філософії
5366
Межі достовірності в усній історії філософії: проблема пам’яті
6780
Слово Гайдеґерові? Межі толерантності в усній історії філософії
8192
Феномен поклику: голоси і тиша у досвіді покликання
93103
Values and Being: Critical Analysis of Manfred Frings’ Idea of Functional Existence of Values
104113
Феноменологічне мислення в українських термінах
114118
Про екзегезу думок Сковороди, Григорія Варсави
119127
Нормативність філософського дискурсу: pro et contra
620
Нормативна когерентність філософського дискурсу
2128
Філософський дискурс: комунікація і норма
2939
Теорія значення, деференція і нормативність
4051
Чи є нормативною наука логіка і як вона може нею бути?
5263
Спір про філософський нормативізм у контексті проблеми обґрунтування: Ганс Альберт versus Вольфґанґ Кульман
6468
Можливості та межі нормативної етики
6989
Парадокси концепту ідентичності: минуле та сучасність
90102
«Інакшість» у соціальному просторі міста
103116
Нотатки про світ, який ховається
117120
Принципи перекладу твору Секста Емпірика «Піронові підвалини»
121134
Шанси та ризики для демократії в Україні після виборів 2019 року
645
Антропологічна антиутопія Третього Райху та її філософсько-педагогічні імплікації. Стаття друга. Людина у просторах антропологічної антиутопії
6480
Criticism, persuasion, relativism: challenging rationality
96104
Усна історія філософії та усна історія філософів у соціокультурному та інтелектуальному контекстах
105114
Метод усної історії в соціології
115116
До перекладу Авіценової «Книги спасіння»
117121