Редакційна політика

Про видання

"Філософська думка" – провідний філософський часопис в Україні. Існує з 1927 року як орган найавторитетнішої української дослідницької установи в царині філософії – Інституту філософії Національної академії наук України (в радянський період – Академії наук УРСР).

Ми публікуємо (1) якісні й ориґінальні академічні статті з філософії, незалежно від тематичної царини, стилю філософування та методологічних пріоритетів; (2) матеріали філософських дискусій; (3) рецензії на книги, описи книг і спеціально замовлені критичні розгляди.
Пріоритетом нашого журналу є праці, які відображають «точки росту» сучасного філософського знання, мають високий евристичний потенціал, ініціюють і підтримують нові напрямки та методи досліджень.

Журнал покликаний не лише друкувати кращі теоретичні результати філософських досліджень. Він має утверджувати продуктивні форми наукової комунікації, високі стандарти досліджень та етосу інтелектуальної праці, протистояти тенденціям недоброякісності в науковій роботі.

Серед постійних завдань, над якими працює журнал – розвиток української філософської термінології, переклади сучасних і класичних філософських творів, міждисциплінарний аналіз визначальних подій і тенденцій в Україні й у світі, змістовне рецензування й обговорення філософських монографій та інших публікацій.

Значущою для журналу є також загальна гуманітарна функція філософії – її методологічна роль у системі гуманітарного пізнання (передусім як основи міждисциплінарних досліджень) та в аналізі світоглядних і соціальних проблем, що виникають у розвитку українського суспільства та людства загалом.

Ще один пріоритет журналу – стан і розвиток української філософської спільноти, опанування нею світових стандартів філософських досліджень, освіти, суспільної дієвості філософії, співпраця з іноземними колеґами.

На сайті журналу доступні повнотекстові версії матеріалів від 2009 року. Планується розміщення більш ранніх архивів. Матеріали поточного року доступні лише у вигляді анотацій, бібліографічних переліків та фрагментів текстів у форматі pdf.

Також на сайті доступні рекомендації для авторів, можливість подання статей онлайн, коментування та обговорення матеріалів.

Склад редколегії

Головні редактори:

Анатолій ЄРМОЛЕНКО, член-кореспондент НАН України, директор Інституту філософії імені Г.Сковороди

Сергій ЙОСИПЕНКО, д-р філос.наук, професор, заст. директора Інституту філософії імені Г.Сковороди

 

Редакційна колегія:

Олег БІЛИЙ д-р філос.наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.Сковороди

Євген БИСТРИЦЬКИЙ, д-р філос.наук, професор, президент Українського філософського фонду

Михайло Бойченко, д-р філос.наук, професор, професор кафедри теоретичної філософії КНУ імені Т.Шевченка 

Вітторіо ГЬОСЛЕ, д-р філос.наук, професор, Університет Нотр Дам (США)

Отфрид ГЬОФЕ, д-р філос.наук, професор, філософський факультет Тюбінгенського університету (Німеччина)

Венсан Декомб, д-р філос.наук, професор, професор Школи вищих студій в соціальних науках в Парижі – EHESS (Франція)

Анатолій ЄРМОЛЕНКО член-кореспондент НАН України, директор Інституту філософії імені Г.Сковороди

Сергій ЙОСИПЕНКО д-р філос.наук, професор, заст. директора Інституту філософії імені Г.Сковороди

Вахтанґ КЕБУЛАДЗЕ, д-р філос.наук, доцент, професор кафедри теоретичної філософії КНУ іменіТ.Шевченка

Барбара КАСЕН, д-р філос.наук, професор, Університет Сорбонни (Франція)

Саймон КРИЧЛІ, д-р філос.наук, професор, Університет «The New School» в м.Нью-Йорк (США)

Віталій ЛЯХ, д-р філос.наук, професор, зав.відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.Сковороди

Віталій НЕЧИПОРЕНКО, канд. філос.наук, заст. головного редактора

Сергій ПРОЛЕЄВ, д-р філос.наук, професор, зав.відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії імені Г.Сковороди

Марина ТКАЧУК д-р філос.наук, професор, декан факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Олег ХОМА, д-р філос.наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету

Пьотр ШТОМПКА,  д-р філос.наук, професор, професор Ягелонського університету в Кракові (Польща)

 

НАУКОВА РАДА

Анатолій ЄРМОЛЕНКО - голова

Віктор АНДРУЩЕНКО,

Тарас ВОЗНЯК,

Леонід ГУБЕРСЬКИЙ,

Ірина ДОБРОНРАВОВА,

Анатолій КОЛОДНИЙ,

Анатолій КОНВЕРСЬКИЙ,

Василь КРЕМЕНЬ,

Марія КУЛТАЄВА,

Микола КИСЕЛЬОВ

Анатолій ЛОЙ 

Володимир МЕЛЬНИК,

Микола МИХАЛЬЧЕНКО,

Михайло МІНАКОВ,

Володимир РИЖКО

 

EDITORIAL BOARD

Anatolii YERMOLENKO, Editor in Chief,

Serhii YOSYPENKO, Editor in Chief

Oleh BILYI,

Mykhailo  BOICHENKO,

Yevhen BYSTRYTSKYI,

Barbara CASSIN (France),

Simon CRITCHLEY (Great Britain - USA),

Vincent DESCOMBES (France),

Оtfried HÖFFE (Germany),

Vittorio HÖSLE (USA)

Vakhtang KEBULADZE,

Oleh KHOMA,

Vitalii LIAKH,

Vitalii NECHYPORENKO,

Serhii PROLEIEV,

Piotr SZTOMPKA (Poland),

Maryna TKACHUK

 

ACADEMIC COUNCIL

Anatolii YERMOLENKO

Viktor ANDRUSHCHENKO,

Leonid GUBERSKYI,

 Iryna DOBRONRAVOVA,

Mykola KYSELIOV,

Anatolii KOLODNYI,

Anatolii KONVERSKYI,

Vasyl KREMEN,

Mariya KULTAEVA,

 Anatolii LOY,

Volodymyr MELNYK,

Mykola MYKHALCHENKO,

Mykhailo MINAKOV,

Volodymyr RYZHKO,

Taras VOZNIAK

Вимоги до авторів

Ви можете запропонувати матеріали для публікації у часописі "Філософська думка", надіслав їх на електронну скриньку редакції (f_dumka@ukr.net). Готуючи матеріали, будь ласка, дотримуйтесь вимог до авторів:

 1. Редакція приймає матеріали у вигляді електронних або роздрукованих текстів (2 примірники, через 1,5—2 інтервали, кг 12—14), надіслані електронною поштою на адресу редакції (електронний документ у форматі MS Word-97–2000 без позиціювання та переносів, шрифт — Times New Roman, за винятком символьних шрифтів у формулах).
 2. Необхідно подати україномовну та англомовну анотацію статті із викладом головних методологічних і методичних засад дослідження, його результатів та висновків (обсяг — близько 0,7 стандартної машинописної сторінки, або 1200 знаків), а також зазначити дисципліну, до якої належить стаття, й навести ключові слова українською та англійською мовами.
 3. Прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон та email автора, а також відомості про його місце роботи (з повною адресою), посаду, науковий ступінь і сферу дослідницьких інтересів слід подати на супровідній сторінці, де слід на-вести також ім’я та прізвище автора латиницею (за на явними документами, наприклад, за закордонним паспортом).
 4. Бібліографічні відомості належить подавати наприкінці статті у вигляді списку літератури за абеткою (спочатку джерела, надруковані кирилицею, потім — латиницею, решту іншомовних джерел — у латинській транслітерації). Посилання на джерела слід наводити у тексті в дужках за міжнародними стандартами (напр.: [Бурбакі, 1978: т.1, с.1]), а коментарі — у посторінкових виносках із послідовною нумерацією.
 5. До цитат, що їх переклав автор, слід додати відповідні фраґменти мовою ориґіналу.
 6. Якщо стаття містить ілюстрацій матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки тощо), кожен такий матеріал має бути поданий із відповідним підписом в електронному вигляді: таблиці, графіки та діаграми — у форматах Excel, рисунки — у форматах CorelDraw чи Adobe Illustrator (імпортовані у Word ілюстрації не придатні для подальшої роботи).
 7. Редакція рукописи не рецензує і не повертає. Експертиза редакційної колеґії має суто внутрішньоредакційне призначення.
 8. Автор не має права передавати в інші видання прийняті редакцією та ухвалені редколеґією до друку матеріали.
 9. Статті за підписами авторів висловлюють їхні погляди, які можуть не збігатися з позицією редакційної колеґії.
 10. Редакція має право скорочувати статті та робити літературне редаґування.
 11. Надання матеріалів редакції часопису передбачає згоду на публікацію в друкованому вигляді у часописі та в електронній версії на сайті часопису, а також у виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди.

Детальніше:

Інформація для читачів

Згідно редакційної політики, у відкритому доступі знаходяться матеріали журналу, опубліковані рік та більше тому. Повнотекстові версії матеріалів річної давності розміщуються раз на два місяці, в день виходу поточного числа журналу.

Матеріали поточного року доступні лише у вигляді анотацій, бібліографічних переліків та фрагментів текстів у форматі pdf.