Розширена електронна версія

Нормативність філософського дискурсу: pro et contra

Анотація: 

Одне з головних покликань наукової комунікації полягає в тому, щоб знайти точки плідної теоретичної дискусії – ті особливості ідей, арґументації, усталених уявлень, які можуть стати джерелом нових інтелектуальних пошуків та концептуальних надбань. Оприявнити відмінності позицій, дати поштовх для перегляду надто узвичаєного – ось що слугувало імпульсом для постановки питання про нормативність філософського дискурсу.

Abstract: 
One of the main vocations of scientific communication is to find points of fruitful theoretical debate - those features of ideas, argumentation, established ideas that can become the source of new intellectual pursuits and conceptual assets. Acceptance of differences of positions, giving impulse to view too commonplace - that served as an impulse for raising the question of the normativity of philosophical discourse.
371
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7933
Як цитувати
Баумейстер Андрій, Білий Олег (2019). Нормативність філософського дискурсу: pro et contra . Філософська думка, №5. с. 6-20.
Завантажити: