Апофатична філософія свободи Джидду Крішнамурті

Автор(и): Карівець Ігор
Мова публікації: українська
Випуск: 2019 №3
Сторінки: 104-116
Журнальна рубрикація: Історія філософії
Анотація: 

У статті розглянуто особливості неґативізму Джидду Крішнамурті — відомого мандрівного проповідника, мислителя, який не приєднався до жодного напрямку релігії, філософії чи суспільно-політичного руху. З’ясовано нетиповість його неґативізму, яка полягає в тому, що, відкидаючи зовнішні форми досягнення свободи та істини, наголошуючи неможливість культивувати та розвивати почуття любові, Джидду Крішнамурті звертає увагу на необхідність внутрішнього перевороту тут і тепер. Він здійснюється лише на ґрунті безоцінного тотального та уважного спостереження за цілим полем життя, яке містить у собі індивіда та суспільство, спостерігача та спостережуване. Таке спостереження веде до знищення «я», яке є центром, де переплітаються минуле (досвід) та проекції (майбутнє); опинившись тут і тепер, без жодного опертя на минуле чи на майбутнє, людина усвідомлює істину та свободу, а її єдиним почуттям є любов до всього творіння. Проаналізовано значення головних понять, якими Джидду Крішнамурті неодноразово послуговується для пояснення своєї позиції під час зустрічей та у своїх книжках: активне тепер, безоцінне усвідомлення, зумовленість, неґація, Ніщо, порожнеча, що дає можливість певним чином впорядкувати його філософію та визначити її головні поняття.

Abstract: 
The author considers the particularities of Jiddu Krishnamurti’s negativism. Jiddu Krishnamurti is a well-known thinker, spiritual teacher, and master, who did not join in with anytrend of religion, philosophy or social and political movements. The atypical nature of his negativism is that Jeddah Krishnamurti rejects the external forms of achieving freedom and truth, emphasizing the impossibility of cultivating and developing a sense of love, and draws attention to the need for an internal revolution here and now. It is carried out only on the basis of a choiceless, total, and careful observation of the whole field of life, which includes the individual and society, the observer and the observed. Such observation leads to the destruction of the self as a center in which the past (experience) and projection (future) are intertwined. Being here and now, without any support for the past or for the future, a person realizes truth and freedom, and her/his only feeling is the love for the whole creation. The significance of the basic concepts used by Jiddu Krishnamurti several times to explain his position during meetings, as well as in his books is analyzed. These are concepts of active now, unconscious awareness, conditionality, denial, nothingness, emptiness, that make possible certain streamlining of his philosophy and defining its basic concepts.
181
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7893
Як цитувати
Карівець Ігор (2019). Апофатична філософія свободи Джидду Крішнамурті . Філософська думка, №3. с. 104-116.
Завантажити: 
Джерела: 

Кіплінґ, Д. Р. (2009). Балада про Схід і Захід. В Д.Р. Кіплінґ, Межичасся: Поетичні твори (сс. 25—31). Тернопіль: Навчальна книга-Богдан.

Крішнамурті, Дж. (2018). Свобода від знаного. Львів: Terra Incognita.

Павлов, И. (2009). Об уме вообще, о русском уме в частности. Вестник практической психологии образования, 3 (20), июль–сентябрь, 12–16. Отримано з http://psyjournals.ru/files/27572/vestnik_psyobr_2009_3_Pavlov.pdf.

Jones, C.A., Ryan, D.R. (2007). Encyclopedia of Hinduism. New York: Facts on File.

Krishnamurti, J. (1960a). Fifth Public Talk in Bombay. Retrieved from https://krishnamurti-teachings.info/transcript/fifth-public-talk-in-bomb....

Krishnamurti. J. (1960b). Eighth Public Talk in Bombay. Retrieved from https://krishnamurti-teachings.info/transcript/eighth-public-talk-in-bom....

Krishnamurti, J. (2004). Notebook. Krishnamurti Publications of America.

Krishnamurti, J. (2006). Commentaries on Living. First Series. New Delhi: Penguin Books.

Landau, R. (2008). God is My Adventure: A Book on Modern Mystics, Masters and Teachers. London: Faber and Faber.

Lutyens, M. (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Avon Books.

Smith, I. (1989). The Transparent Mind: a Journey with Krishnamurti. Wheaton, III: Theosophical Publishing House.

The Philosophy of Jiddu Krishnamurti (2003). Retrieved from https://www.staff.uni-giessen.de/~gk1415/krishnamurti.htm.

References: 

Jones, C. A., Ryan, D. R. (2007). Encyclopedia of Hinduism. New York: Facts on File.

Kipling, J. R. (2009). The Ballad of east and West. [In Ukrainian] In J.R. Kipling, The Years Between. Poems (pp. 25--31. Ternopil’: Educational Book-Bohdan. [= Кіплінґ 2009].

Krishnamurti, J. (2018). Freedom from known. [In Ukrainian] Lviv: Terra Incognita. [= Крішнамурті 2018].

Krishnamurti, J. (1960a). Fifth Public Talk in Bombay. Retrieved from https://krishnamurti-tea-chings.info/transcript/fifth-public-talk-in-bom....

Krishnamurti, J. (1960b). Eighth Public Talk in Bombay. Retrieved from https://krishnamurti-teachings.info/transcript/eighth-public-talk-in-bom....

Krishnamurti, J. (2004). Notebook. S.l.: Krishnamurti Publications of America.

Krishnamurti, J. (2006). Commentaries on Living. First Series. New Delhi: Penguin Books.

Landau, R. (2008). God is My Adventure: A Book on Modern Mystics, Masters and Teachers. London: Faber and Faber.

Lutyens, M. (1975). Krishnamurti: The Years of Awakening. New York: Avon Books.

Pavlov, I. (2009). On the mind in general, on Russian mind in particular. [In Russian] The Herald of Practical Psychology of Education, 3 (20), June-September, 12-16. Retrieved from http://psyjournals.ru/files/27572/vestnik_psyobr_2009_3_Pavlov.pdf. [= Павлов 2009]