Проблема інакшості: практичні та теоретичні аспекти

Мова публікації: українська
Випуск: 2019 №3
Сторінки: 60-69
Журнальна рубрикація: Інакший досвід
Анотація: 

Есе є спробою опису «інакшого» особистого життєвого досвіду авторки. Порушено проблеми інклюзії в українському соціумі радянського періоду і наведено позитивні приклади інклюзії на сучасному етапі формування громадянського суспільства. Поставлено питання про необхідність філософського аналізу формування і функціювання «публічної сфери інвалідності», ролі та місця «інакших» людей у сучасному українському суспільстві, а також визначення ключових аґентів дискусії на підставі класичної моделі комунікативної дії Юрґена Габермаса, а також сучасних напрямків розвитку цієї моделі. Цілісна педагогічна доктрина «Школи радості» Василя Сухомлинського розглядається як поле діяльності для фахівців з філософії освіти, практичної та соціальної філософії у світлі проблем інтеґрації та інклюзії «особливих дітей».

Abstract: 
The essay is an attempt to describe the ‘different’ personal life experience of the author. The problems of inclusion in the Ukrainian society of the Soviet period are touched upon and positive examples of inclusion at the present stage of formation of the civil society are given. The question was raised about the need for a philosophical analysis of the formation and functioning of the ’public sphere of disability’, the role and place of disabled people in modern Ukrainian society, as well as the identification of key agents of discussion based on the classical communicative action model of Jürgen Habermas, in addiction to modern directions of development of this model. Vasil’ Sukhomlinskyi’s holistic pedagogical doctrine of the ‘School of Joy’ is considered as a field of activity for specialists in educational philosophy, practical and social philosophy in the light of the problems of integration and inclusion of people with special needs.
229
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7879
Як цитувати
Тихомірова Фаріда (2019). Проблема інакшості: практичні та теоретичні аспекти . Філософська думка, №3. с. 60-69.
Завантажити: 
Джерела: 

Біда, О., Чернова, О. (2019). «Кришталеві» дівчата, хлопчик-«метелик» і Микита, який ніколи не плаче: історії особливих людей. Отримано з https://hromadske.ua/posts/istoriyi-osoblivih-lyudej.

Єрмоленко, А.М. (1999). Комунікативна практична філософія. Київ: Лібра.

Зотова, Н. (2018) «Инвалиды» — правильное слово? Как говорить, чтобы не обидеть. Отримано з https://www.bbc.com/russian/news-45667220.

«Інклюзія — це не про пандуси». Про що говорили на форумі «Вчимося жити разом» (2017). Отримано з https://nakipelo.ua/uk/inkljuziya-nbsp-mdash-ce-ne-pro-pandusi-pro-shho-....

Ник Вуйчич в Одессе рассказал детям о буллинге, встретился со студентами и обнялся с Еленой Ватан (2018). Отримано з https://dumskaya.net/news/nik-vuychich-v-odesse-rasskazal-detyam-o-bulli....

Сухомлинський, В.О. (2012). Серце віддаю дітям. Харків: Акта.

Хабермас, Ю. (2000). Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука. Этикет инвалидности: советы и пожелания (2012). Минск: А.А. Згировский.

References: 

Bida, O., Chernova, O. (2019). ‘Crystal’ girls, boy-‘butterfly’, and Nikita, who never cry: the history of special people. [In Ukrainian]. Retrieved from https://hromadske.ua/posts/istoriyi-osoblivih-lyudej [= Біда 2019]

Etiquette of disability: advices and wishes (2012). [In Russian]. Minsk: A.A. Zgirovskii.

Habermas, Y. (2000). Moral consciousness and communicative action. [In Russian]. St. Petersburg : Nauka. [=Хабермас 2000]

In Odessa, Nick Vuichich has told children about bullying, met with students and hugged Elena Vatan (2018). [In Russian]. Retrieved from https://dumskaya.net/news/nik-vuychich-v-odesse-rasskazal-detyam-o-bulli....

‘Inclusion - it’s not about the ramps’. What did they talk about at the forum «Learn to live together» (2017). [In Ukrainian]. Retrieved from https://nakipelo.ua/uk/inkljuziya-nbsp-mdash-ce-ne-pro-pandusi-pro-shho-....

Sukhomlinskyi, V.O. (2012). [In Ukrainian]. I give my heart to children. Kharkiv: Akta. [=Сухомлинський 2012]

Yermolenko, A.M. (1999). Communicative Practical Philosophy. [In Ukrainian]. Kyiv: Libra. [= Єрмоленко 1999]

Zotovа, N. (2018) ‘Invalids’ — the right word? How to talk, so as not to offend. [In Russian]. Retrieved from https://www.bbc.com/russian/news-45667220 [= Зотова 2018]