Антропологічна утопія Третього Райху та її філософсько-педагогічні імплікації. Стаття перша
Передумови виникнення та амбіції задуму

Автор(и): Култаєва Марія
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2019 №1
Сторінки: 87-102
Журнальна рубрикація: Політична філософія
Анотація: 

У статті розглянуто соціокультурні контексти й теоретичні орієнтири конструювання антропологічної антиутопії Третього райху на засадах ірраціонально обґрунтованої національної ідеї та ідеології індустріалізму. Пропаґований ідеологами націонал-соціалізму «новий тотальний світогляд», осердям якого є расова теорія, разом з обґрунтованим на її засадах антисемітизмом та містифікацією архаїзованого народного буття, висувається як альтернатива процесам раціоналізації та індустріалізації. При цьому принцип автоматизації переноситься у площину культури та виховання, яке має бути передусім самовихованням німців. Їхня самоідентифікація у «Новій Німеччині», проголошуючи себе джерелом європейської культури, покладається на «народну виховну державу», яка зрештою задає головні параметри антропологічної антиутопії Третього райху. Автор статті розкриває відмінності між британським і німецьким патріотизмом, зумовлені ставленням до національної історії. Аналізуються суб’єктивістські обґрунтування подвійної моралі як чинника мобілізації ресурсів та виправдання кримінальних практик національного самоствердження.

Abstract: 
The article considers social and cultural contexts and theoretical orientates needed for the constructing of the Third Reich’s anthropological anti-utopia which are founded both on the irrational conceptualizing of the nation idea and ideology of industrialism. The “new total world view”, which was propagated by national- socialism ideologists and had in its center the race theory including anti-Semitism and mystification of archaic people being, is proposed as an alternative to the processes of rationalization and industrialization. Thereby the principle of automation is transferring to the fields of culture and education of Germany. Their identifying in the “New Germany” which positions itself as an origin of European culture must be supported by the “race educational state” what certainly defines the parameters for the Third Reich’s anthropological anti-utopia. The distinctions between British and German patriotism can illustrate on the attitude to national history. The subjective explanations of the double moral as a resource mobilization factor and justification of criminal practices of the national statement are analyzed.
185
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7860
Як цитувати
Култаєва Марія (2019). Антропологічна утопія Третього Райху та її філософсько-педагогічні імплікації. Стаття перша . Передумови виникнення та амбіції задуму . Філософська думка, №1. с. 87-102.

Повна версія матеріалу ще відсутня у відкритому доступі. Ви можете завантажити уривок тексту за посиланням нижче або звернутися до друкованого примірника часопису для ознайомлення із повним змістом статті. Повнотекстовий матеріал буде розміщено у відкритому доступі через рік після виходу друкованого випуску журналу. 

Завантажити: