Що таке класична філософія? Підходи до розуміння класики і проблема їх релевантності

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2019 №1
Сторінки: 74-86
Журнальна рубрикація: Теоретична філософія
Анотація: 

Стаття присвячена проясненню значення поняття «класична філософія», яке у сучасній філософській науковій та навчальній літературі вживається зазвичай непроблематично. Автор доводить, що те значення, в якому використовується це поняття, неприйнятне для ефективних історико-філософських досліджень, оскільки воно вироблене в межах підходів до експлікації класики, що виникли на підставі осмислення матеріалу мистецтва. Зокрема, класична філософія не може бути ні зразком для наслідування, ні тим, що належить виключно минулому, ні окремим типом філософії. Головна ідея статті полягає в тому, що поняття «класична філософія» можна розглядати в соціокультурному і в методологічному аспектах. Класична філософія — це значима й актуальна основа сучасного філософування і водночас це засіб упорядкування величезного за обсягом емпіричного матеріалу з певного дослідницького ракурсу. У статті доводиться, що застосування такого методологічного інструментарію, як ідеальний тип «класична філософія», дасть змогу уникнути істотних проблемних ситуацій при вивченні історії філософії.

Abstract: 
author argues that the meaning in which this term is used is unacceptable for effective historico-philosophical research, as it is developed in the approaches to the explication of classics based on the conceptualization of the material of art. Particularly, classical philosophy can be neither a role model nor what appertains entirely to the past, nor an individual type of philosophy. The main idea of the article lies in the fact that we can consider the term «classical philosophy» in both socio-cultural and methodological aspects. Classical philosophy is a meaningful and topical foundation of present-day philosophizing and at the same time it is the way to arrange of huge empirical materials from certain research perspective. This article proves that if we will use such methodological tool as an ideal type «classical philosophy» we can avoid substantial problem situations in the studies of history of philosophy.
181
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7858
Як цитувати
Панафідіна Оксана (2019). Що таке класична філософія? Підходи до розуміння класики і проблема їх релевантності . Філософська думка, №1. с. 74-86.

Повна версія матеріалу ще відсутня у відкритому доступі. Ви можете завантажити уривок тексту за посиланням нижче або звернутися до друкованого примірника часопису для ознайомлення із повним змістом статті. Повнотекстовий матеріал буде розміщено у відкритому доступі через рік після виходу друкованого випуску журналу. 

Завантажити: