Розширена електронна версія

Про Гайдеґерове поняття онтології

Автор(и): Кобець Роман
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2019 №1
Сторінки: 60-73
Журнальна рубрикація: Теоретична філософія
Анотація: 

Статтю присвячено з’ясуванню специфіки гайдеґерівського розуміння та тематизації онтологічної тематики. Джерелами онтологічного мислення є феноменологічне розрізнення предметних «Що» та «Як», що постає у Гайдеґера як засадове розрізнення «буття» та «сущого» (онтико-онтологічна диференціація). Предметом аналізу стає специфіка взаємної залежності буттєвих (онтологічних) та сущих (онтичних) характеристик сущого, нереалізований «раннім» Гайдеґером задум універсальної онтології, що у генетично-дедуктивний спосіб охоплює всю множину різновидів буття сущого. Досліджується фундаментально-онтологічний проект «Буття та часу» (найвідомішого твору М. Гайдеґера) із закладання засад універсальної онтології на підставі однієї з реґіональних онтологій — екзистенційної аналітики Dasein. Предметом з’ясування стають особливості експлікації фактичного розуміння Dasein як герменевтики фактичності. Остання ж уможливлює доступ до поля універсально-онтологічної проблематики як такої. Пояснюються причини типових непорозумінь стосовно головних положень фундаментально-онтологічного проекту, зумовлених незавершеністю трактату «Буття та час» та відмовою «пізнього» Гайдеґера від характеристики свого мислення як «онтології».

Abstract: 
The paper focuses on discerning the specificity of Heidegger’s interpretation and thematization of ontological concepts. Phenomenological distinction between factual ‘what’ and ‘how’, which Heidegger casts as a fundamental difference between ‘being’ and ‘entity’ (ontico-ontological differentiation), provides foundation for his ontological thinking. Analysis concentrates on particularity of interdependence of that-of-being (ontological) and that-of-entity (ontical) characteristics of entity, which constitutes unrealized by ‘early’ Heidegger project of universal ontology, applying genetic-deductive method to covering the comprehensive variety of forms of being of the entity. The paper investigates fundamental ontological project of “Being and Time” (the most famous work by M. Heidegger), which established a foundation for universal ontology based on one of regional ontologies, namely existential analysis of Dasein. It further examines peculiarities of explication of factual understanding of Dasein as hermeneutics of facticity. The latter provides access to the field of universal ontological problematics as such. The paper elaborates on the causes of typical misconceptions regarding key points of fundamental ontological project, exacerbated by incompleteness of “Being and Time”, and refusal of ‘later’ Heidegger to characterize his thinking as ‘ontological’.
726
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7857
Як цитувати
Кобець Роман (2019). Про Гайдеґерове поняття онтології . Філософська думка, №1. с. 60-73.
Завантажити: 
Джерела: 

Heidegger, M (1997). Being and time. [In Russian] Moscow: Ad Marginem. [= Хайдеггер 1997]

Heidegger, M (1993). Time and being: Articles and lectures. [In Russian] Moscow: Respublica. [= Хайдеггер 1993]

Heidegger, M (2012). Zollikon seminars. [In Russian] Vilnus.: EGU. [= Хайдеггер 2012]

References: 

Heidegger, M (1997). Being and time. [In Russian] Moscow: Ad Marginem. [= Хайдеггер 1997]

Heidegger, M (1993). Time and being: Articles and lectures. [In Russian] Moscow: Respublica. [= Хайдеггер 1993]

Heidegger, M (2012). Zollikon seminars. [In Russian] Vilnus.: EGU. [= Хайдеггер 2012]