Цивілізаційні кризи і соціальний проґрес. Україна

Автор(и): Пролеєв Сергій
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2018 №6
Сторінки: 84-100
Журнальна рубрикація: Цивілізаційний вибір України
Анотація: 

Друга половина ХХ століття означилася змінами соціокультурних підвалин існування людства. На цьому тлі незалежна Україна стала типовим транзитивним суспільством, яке на шляху розбудови власної державності зазнало посттоталітарної руїни разом із кволістю політичної волі влади. За умов відсутності політики як суспільної діяльності, що загартовує політичну волю як чинник суспільного життя, псевдоеліта зацікавлена у аморфності суспільства, коли відсутність автономних соціальних суб’єктів, реального законодавства та правопорядку, соціальних інститутів, що виконують автентичні функції, забезпечує її панування. Оскільки нинішнє українське суспільство не підпадає під відомі соціально-політичні типології, постає необхідність вироблення конкретизованого щодо неї словника опису з урахуванням специфіки соціальної дійсності після краху «реального соціалізму». Поряд із тим необхідна нова суспільна угода, що має створити основу соціального миру та  окреслити перспективи суспільного розвитку, пов’язаного з цивілізаційним вибором на користь ідеї Європи.

Abstract: 
The second half of the twentieth century was marked by fundamental shifts in social and cultural bases of the existence of humankind. Independent Ukraine has become a typical transitive society, which faced post-totalitarian ruin along with weakness of political power. Meanwhile, pseudo-elite seeks to preserve amorphous society, where lack of autonomous social subjects and institutes contributes to its dominance. While modern Ukrainian society doesn’t fit into existing social and political typologies, there is a critical need for creating a relevant dictionary that would consider specific social reality after the downfall of “real socialism”. Still, we need a new social contract that would provide a basis for social peace and outline prospects of social development in line with the idea of Europe. 
364
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7831
Як цитувати
Пролеєв Сергій (2018). Цивілізаційні кризи і соціальний проґрес. Україна . Філософська думка, №6. с. 84-100.
Завантажити: 
Джерела: 

Аристотель (1983). Большая этика. Москва: Мысль.
Иного не дано (1988). Москва: Прогресс.
Пролеєв, С.В. (2011). Еліта як чинник самоорганізації соціуму. В: Еліта: витоки, сутність, перспектива. Київ: Знання.
Шамрай, В.В. (2015). Модерне суспільство: від ліберальної і тоталітарної утопій до мережної соціальності. Київ: НАН України.
Temple, W. (1976). Christianity and Social Order. USA, Shepheard-Walwyn Publishers.