Специфіка історико-філософських досліджень Інституту філософії АН УРСР у 1980-х рр.

Автор(и): Самчук Роман
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2018 №6
Сторінки: 58-69
Журнальна рубрикація: З історії Інституту філософії
Анотація: 

Дослідження присвячене з’ясуванню особливостей історико-філософських досліджень, які проводилися в Інституті філософії АН УРСР протягом 80-х років ХХ ст. На основі аналізу архівних матеріалів автор здійснює реконструкцію історико-філософських студій в Інституті. В процесі дослідження було з’ясовано, що за радянських часів філософія значним чином була підпорядкована ідеологічній лінії комуністичної партії, внаслідок чого історико-філософські студії не могли повноцінно розвиватися. Однак, за часів «Перебудови» радянської держави відбувається й «перебудова» вітчизняної філософії. В Інституті філософії АН УРСР започатковано нові напрями досліджень: філософської думки Київської Русі, комунікативної філософії. Набувають розвитку раніше розпочаті дослідження: феноменології, філософії життя, екзистенціалізму, неофройдизму, концепцій теоретиків індустріального та постіндустріального суспільства, постмодернізму. У 80-х роках ХХ ст. започатковуються напрями досліджень, які є актуальними й продовжують розроблятися і в наш час.

Abstract: 
The paper clarifies specific features of historical and philosophical studies of the Institute of Philosophy of Ukrainian Academy of Sciences in the 80s. Analyzing the archive materials, author reconstructs historical and philosophical studies of the Institute. The investigation reveals that in the Soviet period philosophy was substantially subordinated to the Communist Party platform; as a result, historical and philosophical studies could not fully develop. However, the period of “Perestroika” (restructuring) of the Soviet state had also become the “restructuring” of domestic philosophy. At this time new areas of research emerge: philosophy of Kievan Rus’ and communicative philosophy. Studies theretofore commenced, like phenomenology, philosophy of life, existentialism, neo-Freudianism, theoretical concepts of industrial and postindustrial society, postmodern, also continued to develop rapidly. Several lines of research were established that are relevant and continue to develop in our time.
365
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7829
Як цитувати
Самчук Роман (2018). Специфіка історико-філософських досліджень Інституту філософії АН УРСР у 1980-х рр. . Філософська думка, №6. с. 58-69.
Завантажити: 
Джерела: 

Андрос, Є. (2010). В.І. Шинкарук як ініціатор антропологічного повороту в українській філософії ХХ сторіччя. В: Філософські діалоги, 4 (1): Філософсько-антропологічні читання: творча спадщина В.І.Шинкарука та сьогодення  (сс. 5–13). Kиїв.

Бистрицький, Є. (2003). Метафізика пізнього радянського марксизму: Вадим Іванов. В: Філософсько-антропологічні студії (Пізній радянський марксизм та сьогодення (До 70-річчя Вадима Іванова)) (cс. 4–19). Київ.

Вдовина, О. (2013). Філософська думка Київської Русі очима українських радянських дослідників. В: Філософська думка, 1, 48–56.

Горський, В.С., Кислюк, К.В. (2004). Історія української філософії: Підручник. Київ: Либідь.

Лісовий, В.С. (2007a). Українська філософська думка 60–80-х років, стаття I. Філософська думка, 3, 64–80.

Лісовий, В.С. (2007b). Українська філософська думка 60–80-х років, стаття II. В: Філософська думка, 4, 117–139.

Лях, В. (2016). Відділ історії зарубіжної філософії: здобутки і перспективи. В: Філософська думка, 6, 38–44.

Шеремета, О. (2013). Радянські дослідження філософської думки України: ідеологічний та адміністративний контекст дослідницьких стратегій. В: Філософська думка, 1, 90–102.

References: 

Andros, Ye.V. (2010). V.I. Shynkaruk as the initiator of the anthropological turn in the Ukrainian philosophy of the 20-th century. In: Philosophical Dialogues, 4 (1): Philosophical and anthropological readings: The creative heritage of V.I. Shynkaruk and nowadays (pp. 5-13). Kyiv

Bystrytsky, Ye. (2003). Metaphysics of late Soviet Marxism: Vadym Ivanov. In: Philosophical and anthropological studies (pp. 4-19). Kyiv.

Vdovina, O. (2013). The philosophical thought of Kievan Rus’ by Ukrainian Soviet scholars. Philosophical thought, 1, 48-56.

Gorsky, V.S., Kisliuk, K.V. (2004). History of Ukrainian Philosophy: Textbook. Kyiv: Lybid’.

Lisovy, V.S. (2007a). Ukrainian philosophical thought in the 60’s and 80’s, article I. Philosophical Thought, 3, 64-80.

Lisovy, V.S. (2007b). Ukrainian philosophical thought in the 60’s and 80’s, article II. In: Philosophical Thought, 6, 117-139.

Liakh, V. (2016). Department of History of Foreign Philosophy: Achievements and Prospects. In: Philosophical thought, 6, 38-44.

Sheremeta, O. (2013). Soviet studies of philosophical thought in Ukraine: the ideological and administrative context of research strategies. In: Philosophical thought, 1, 90-102.