Науковий атеїзм в Академії наук УРСР за постсталінської доби: між дослідженнями та пропаґандою

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2018 №6
Сторінки: 40-57
Журнальна рубрикація: З історії Інституту філософії
Анотація: 

Стаття присвячена дослідженню історії філософії України, яке здійснювали співробітники відділу історії філософії України Інституту філософії Академії Наук Української РСР у 1947-1953 роках.  У цей період в Інституті формується філософська традиція, що відтоді існує майже беззмінно протягом багатьох років. На основі архівних матеріалів Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди автор з’ясовує контекст формування цієї традиції, та порушує питання про те, чи могла вона бути іншою.

За результатами дослідження встановлено, що протягом 1946 — 1953 рр. діяльність відділу була спрямована здебільшого на дослідження спочатку суспільних, а згодом – суспільно-політичних поглядів українських письменників ХІХ ст. з метою створення нової радянської філософії та ідеології. За умов жорсткої цензури та залякування винищувалися будь-які спроби порушити межі окресленого дослідницького поля. Поява досліджень періоду ХVII – початку ХХ ст. окреслила перспективу подальших наукових пошуків для створення цілісної історії філософії України. Однак, ця тематика також не набула розвитку у досліджуваний період. Вивчення історії філософської та суспільно-політичної думки України відбувалося в умовах наростання ідеологічного тиску та цензури,  внаслідок чого від 1953 р. ця проблематика перестає бути провідним напрямком досліджень Інституту.

Abstract: 
The paper examines the history of philosophy of Ukraine as it appears in research of the Department of Philosophy History of Ukraine of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the RSFSR in 1947-1953. During this period the philosophical tradition of the Institute emerges and exists almost invariably for years thereafter. On the basis of archival materials of the H. S. Skovoroda Institute of Philosophy the author clarifies the context, in which this tradition arises, and poses a question whether it could be different.The author concludes that during 1946-1953, the Department’s research was primarily focused on social, and later, sociopolitical thoughts of Ukrainian writers of the 19th century in order to create a new Soviet philosophy and ideology. Under strict censorship and intimidation, no attempt was made to go beyond these thematic boundaries. The research of the history of 17th, early 20th centuries outlined the prospect of further research, which could help creating the coherent history of Ukraine’s philosophy. However, this topic had not grown actively researched. Studies of the history of philosophical and socio-political thought in Ukraine were carried out under increasing ideological pressure and censorship, thus since 1953 this issue ceases to be the leading vector of the Institute’s research.
425
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7827
Як цитувати
Шеремета Оксана (2018). Науковий атеїзм в Академії наук УРСР за постсталінської доби: між дослідженнями та пропаґандою . Філософська думка, №6. с. 40-57.
Завантажити: 
Джерела: 

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1948), Опис 1, Справа 35, а: Индивидуальные планы научной работы сотрудников Института на 1948 год и отчёты об их выполнении.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1947), Опис 1, Справа 10, а: Отчёт о выполнении тематического плана научно-исследовательских работ Института за 1947 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1947-1950), Опис 1, Справа. 65, б: Отчёт о выполнении тематического плана научно-исследовательских работ Института за 1947-1950 годы.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1948), Опис 1, Справа 31, б: Отчёт о выполнении тематического плана научно-исследовательских работ Института за 1948 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1949), Опис 1, Справа 44, а: Отчёт о выполнении тематического плана научно-исследовательских работ Института за 1949 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1950), Опис 1, Справа 66: Отчёт о выполнении тематического плана научно-исследовательских работ Института за 1950 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1951), Опис 1, Справа 86: Отчёт о выполнении тематического плана научно-исследовательских работ Института за 1951 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1952), Опис 1, Справа 110, а: Отчёт о выполнении тематического плана научно-исследовательских работ Института за 1952 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1953), Опис 1, Справа. 132, а: Отчёт о выполнении тематического плана научно-исследовательских работ Института за 1953 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1953), Опис 1, Справа. 138, б: Отчёт о выполнении тематического плана научно-исследовательских работ отдела за 1953 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Опис 1, Справа 1: Постановления СМ УССР и Президиума АН УССР за 1946 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1948), Опис 1, Справа 34, г: Рецензии и отзывы, данные на научные работы сотрудников Института за 1948 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1947), Опис 1, Справа 9, в: Тематический план научно-исследовательских работ Института на 1947 год и отчёт о его выполнении.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1948), Опис 1, Справа 30, в: Тематический план научно-исследовательских работ Института на 1948 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, (1949), Опис 1, Справа 42, б: Тематический план научно-исследовательских работ Института на 1949 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1950), Опис 1, Справа 64, б: Тематический план научно-исследовательских работ Института на 1950 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1952), Опис 1, Справа 109, б: Тематический план научно-исследовательских работ Института на 1952 год.

Архів Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (1953), Опис 1, Справа 131, в: Тематический план научно-исследовательских работ Института на 1953 год.

Білодід, В. (2011). Сталін і академічна філософія в Україні: Нариси з історії філософської думки в Інституті філософії НАН України в другій половині 40-х, 50-ті рр. ХХ ст. Київ.

References: 

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1948), Inventory 1, File 35: 1948 individual workplans and reports on implementation of the staff of the Institute. [In Ukrainian]. [= Архів 1948]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1947), Inventory 1, File 10: 1947 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1947]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1947-1950), Inventory 1, File 65: 1947-1950 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1947-1950]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1948): Inventory 1, File 31: 1948 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1948]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1949), Inventory 1, File 44,: 1949 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1949]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1950), Inventory 1, File 66: 1950 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1950]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1951), Inventory 1, File 86: 1951 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1951]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1952), Inventory 1, File 110, a: 1952 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1952]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1953), Inventory 1, File 132, a: 1953 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1953]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1953), Inventory 1, File 138,: 1953 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1953]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1946), Inventory 1, File 1:  Decisions of the Presidium of the Council of Ministers of the USSR and Acsdemy of Sciences of the USSR for 1946. [In Ukrainian] [= Архів 1946]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1948), Inventory 1, File 34,: 1948 reviews and reports for the Institute’s staff research. [In Ukrainian] [= Архів 1948]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1947), Inventory 1, File 9,: 1947 Institute’s research workplan and implementation report. [In Ukrainian] [= Архів 1947]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1948), Inventory 1, File 30,: 1948 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1948]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1949), Inventory 1, File 42, b: 1949 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1949]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1950), Inventory 1, File 64,: 1950 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1950]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1952), Inventory 1, File 109,: 1952 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1952]

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1953), Inventory 1, File 131,: 1953 Institute’s research workplan. [In Ukrainian] [= Архів 1953]

Bilodid, V. (2011). Stalin and the acsdemic philosophy in Ukraine: Essays on history of the philosophical thought at H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine during mid1940s, 1950s. Kyiv. [= Білодід 2011]