Науковий атеїзм в Академії наук УРСР за постсталінської доби: між дослідженнями та пропаґандою

Автор(и): Кисельов Олег
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2018 №6
Сторінки: 26-39
Журнальна рубрикація: З історії Інституту філософії
Анотація: 

У статті я порушую питання про заідеологізованість радянської дисципліни «науковий атеїзм». При цьому ключовим у даній проблемі є зв’язок наукового атеїзму не з марксистською філософією чи комуністичною ідеологією per se, а з ідеологією організацій комуністичної партії на місцях. На основі архівних документів я демонструю, які інститути академії наук УРСР займалися дослідженням релігії, зосереджуючи увагу на трьох відділах наукового атеїзму, що існували в Інституті філософії та Інституті суспільних наук. Зокрема, я показую, що заснування відділу наукового атеїзму в Івано-Франківську мало не наукові, а партійно-ідеологічні цілі. Аналіз науково-дослідної діяльності київського відділу наукового атеїзму підтверджує тезу про превалювання кон’юнктурної тематики у його дослідженнях та про превалювання ідеологічної складової над академічною. Отже, я доходжу висновку, що дослідження у межах наукового атеїзму ініціювалися через їх доцільність з партійно-ідеологічної перспективи. Ці дослідження розглядалися виключно з позицій застосування їхніх результатів на практиці – в атеїстичному вихованні, пропаганді та контрпропаганді.

Abstract: 
In this paper I examine the ideological commitment of the Soviet discipline, named “scientific atheism”. The key problem is not the relation between the scientific atheism and Marxist philosophy or communist ideology per se, but its  relation to the ideology of local Communist organizations. Analyzing archive documents, I indicate which institutes of the Academy of Sciences of Ukrainian Soviet Socialist Republic were engaged in studying religion. However, I pay special attention to three departments of scientific atheism, which functioned within the Institute of Philosophy and the Institute of Social Sciences. Particularly, I demonstrate that the department of scientific atheism in Ivano-Frankivsk was founded for party-ideology objectives, not research ones. The analysis of scholar and research activity of Kyiv department of scientific atheism confirms the thesis that timeserving research topics and biased studies dominated over academic and scientific ones. Therefore, scientific atheism research was initiated, since it matched the communist party’s ideology and was evaluated in the perspective of implementation in practical life: atheistic education, propaganda and ounterpropaganda.
617
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7826
Як цитувати
Кисельов Олег (2018). Науковий атеїзм в Академії наук УРСР за постсталінської доби: між дослідженнями та пропаґандою . Філософська думка, №6. с. 26-39.
Завантажити: 
Джерела: 

АІУ (Архів Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України) (1974а), Оп. 1, Спр. 1037, 75 Арк.: Відділ історії і теорії атеїзму. Протоколи № 1-10 засідання відділу. Розпочато 02 січня 1974 р. — закінчено 26 листопада 1974 р.

АІУ (Архів Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, (1974b), Оп. 1, Спр. 1224, 4 Арк.: Президія Академії Наук Української РСР. Постанова № 379 від 26 вересня 1974 р. «Про науковий профіль та структуру Інституту суспільних наук АН УРСР».

АІФ (Архів Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України) (1969a), Оп. 1, Спр. 781, 2 Арк.: Канцелярия. Решение совещания у президента АН УССР по вопросу выполнения постановления Президиума АН УССР № 39 от 28 января 1969 г.

АІФ (Архів Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України) (1969b), Оп. 1, Спр. 783, 68 Арк.: Канцелярия. Переписка о научно-исследовательской работе института за 1969 г. Начато 7 января — окончено 11 декабря 1969 г.

АІФ (Архів Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України) (1982), Оп. 1, Спр. 1428, 151 Арк.: Ученый секретарь. Протоколы №№ 1–11 заседаний Ученого совета и документы к ним. Начато 12 января — окончено 8 июня 1982 г.

0АІФ (Архів Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України) (1984), Оп., 1. Спр. 1540, 83 Арк.: Ученый секретарь. Отчет о научной и научно-организационной деятельности института за 1984 год.

АІФ (Архів Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України) (1985a), Оп. 1, Спр. 1593, 304 Арк.: Ученый секретарь. Протоколы №№ 1–19 заседаний ученого совета и документы к ним. Начато 15 января — окончено 24 декабря 1985 г.

АІФ (Архів Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України) (1985b), Оп. 1, Спр. 1595, 100 Арк.: Ученый секретарь. Отчет о научной и научно-организационной деятельности института за 1985 год и XI пятилетку 1981–1985 годы.

АІФ (Архів Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України) (1985c), Оп. 1, Спр. 1607, 79 Арк.: Отдел научного атеизма. Протоколы заседаний сотрудников сектора теоретических проблем научного атеизма. Начато 11 января — окончено 27 декабря 1985 г. Оп. 1, Спр. 1607, 79 Арк.

АІФ (Архів Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України) (1985d), Оп. 1, Спр. 1657, 40 Арк.: Ученый секретарь. Научная записка Киевскому горкому Компартии Украины «О совершенствовании системы атеистического воспитания школьной молодежи г. Киева».

Антонов, К. М. (2014). Предисловие. Основные проблемы изучения истории религиоведения советского времени. В: К. М. Антонов (сост., ред.). «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы изучения религии в России ХХ — начала ХХІ в. (cc. 5–23). Москва: Изд-во ПСТГУ.

Басаурі Зюзіна, А. М. (2017). Використання російського радянського доробку в науковоатеїстичних творах про юдаїзм 1957-1989 рр. (на прикладі творів М.Й. Шахновича). Історія релігій в Україні, 27 (2), 439–448.

Гофман, Г. (2010). Історія релігієзнавства в Польщі. Київ: Дух і Літера.ДАІ ФО (Державний архів Івано-Франківської області) (1988), Ф. П-1, Оп. 1, Спр. 5427, 31

Арк.: Івано-Франківський обком. Відділ науки і учбових закладів. Анкети та інформації про результати соціологічних досліджень по вивченню ефективності інтернаціонального та атеїстичного виховання студентів та учнів м. Івано-Франківська за 1988 р.

Інтерв’ю з О. С. Онищенком (2017). 08.06.2017. (Архів автора).

Інтерв’ю з П. Ф. Йолоном (2016). 08.11.2016. (Архів автора).

Кисельов, О. С. (2016). «На периферії»: науковий атеїзм в структурі Інституту філософії. Філософська думка, 6, 46–51.

Кисельов, О. С. (2018a). Науково-дослідна діяльність київського відділу наукового атеїзму у 1980-х рр. Мультиверсум. Філософський альманах, 1–2 (163–164), 110–121.

Кисельов О. С. (2018b). Науковий атеїзм і релігієзнавство: від протиставлення до ототожнення. Наука. Релігія. Суспільство, 1 (61), 60–70.

Колодний, А. М. (2017). Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників. Київ: Інтерсервіс.

Колодний, А. М. (1984). Атеїзм як форма світоглядного знання і самосвідомості особи. Київ: Наукова думка.

Панич, О. І. (2015). Науковий атеїзм як культурна система. Українське релігієзнавство, 76, 21–35.

Саух, П. Ю. (1988). Категории научного атеизма (философско-методологический анализ). Львов: Вища школа.

Стоцький, Я. (2008). Держава і релігії в західних областях України. Конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944-1964 років. Київ: ФАДА ЛТД.

Танчер, В. К. (1985). Проблемы теории научного атеизма. Київ: Вища школа.

ЦДА ВО (Центральний державний архів вищих органів виконавчої влади та управління України) (1980), Ф. Р-2, Оп. 14, Спр. 2652, 225 Арк.: Комісія по радянських традиціях, святах та обрядах при Раді Міністрів УРСР. Листування з організаціями та окремими громадянами з питань обрядовості. Почато 31 січня 1978 р., закінчено 24 грудня 1980 р.

ЦДА ВО (Центральний державний архів вищих органів виконавчої влади та управління України) (1982), Ф. Р-2, Оп. 14, Спр. 6088, 258 Арк.: Комісія по радянських традиціях, святах та обрядах при Раді Міністрів УРСР. Матеріали засідань Комісії та бюро комісії (листи, довідки, протоколи, постанови). Почато 09 грудня 1981 р., закінчено 20 грудня 1982 р.

ЦДА ВО (Центральний державний архів вищих органів виконавчої влади та управління України) (1978), Ф. Р-2, Оп. 14, Спр. 2653, 121 Арк.: Комісія по радянських традиціях, святах та обрядах при Раді Міністрів УРСР. Інформації, довідки та інші документи про перевірку впровадження обрядовості на місцях та статистична звітність комісій (зведена) про роботу по впровадженню обрядів. Почато 22 березня 1978 р. — закінчено 29 грудня 1978 р.

Elbakyan, E. (2015). The Outline of Religious Studies in Russia: Did Religious Studies Really Exist? In: T. Bubik, H. Hoffmann (Eds), Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. The Academic Study of Religion in Eastern Europe (pp. 276-314). Leiden, Boston: Brill.

Bubik, T., Hoffmann, H. (2015). Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. The Academic Study of Religion in Eastern Europe. Leiden, Boston: Brill.

Vaclavk, D. (2015). Searching and Finding: A History of the Slovak Study of Religion В T. Bubik, H. Hoffmann (Eds). In: Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. The Academic Study of Religion in Eastern Europe (pp. 55-86). Leiden, Boston: Brill.

References: 

Archive of I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the NAS of Ukraine (1974a), Inventory 1, File 1037, 75 folios: Department of the history and theory of atheism. Proceedings № 1–10. Start January 02, 1974 — finish November 26, 1974. [In Ukrainian]. [= АІУ 1974a].

Archive of I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the NAS of Ukraine (1974a), Inventory 1, File 1224. 4 folios: Presidium of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Decision №379 from September 26, 1974 “On Scientific Profile and Structure of the Institute of Social Sciences AS UkrSSR”. [In Ukrainian]. [= АІУ 1974b].

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1969a), Inventory 1, File 781, 4 folios: Office. Meeting Resolution of the President of the Academy of Sciences of UkrSSR on Implementation of the Decision of the Presidium of Academy of Sciences of the Ukrainian SSR №39 from January 28, 1969. [In Russian]. [= АІФ 1969a].

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1969a), Inventory 1, File 783, 68 folios: Office. Correspondence on scientific and research work of the Institute for 1969. Start January 07, 1969 — finish December 11, 1969. [In Ukrainian]. [= АІФ 1969b].

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1982), Inventory 1, File 1428, 151 folios: Scientific Secretary. Proceedings № 1–11 of the meetings of the Scientific Council and the documents to them. Start January 12 — finish June 8, 1982. [In Russian]. [= АІФ 1982].

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1983a), Inventory 1, File 1483, 199 folios: Scientific Secretary. Proceedings № 1–13 of the meetings of the Scientific Council and the documents to them. Start January 18 — finish June 1, 1983. [In Russian]. [= АІФ 1983a].

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1983a), Inventory 1, File 1486, 78 folios: Scientific Secretary. Report on scientific and research activity of the Institute for 1983. [In Russian]. [= АІФ 1983b].

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1984), Inventory 1, File 1540, 83 folios: Scientific Secretary. Report on scientific and research activity of the Institute for 1984. [In Russian]. [= АІФ 1984].  

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1985a), Inventory 1, File 1593, 304 folios: Scientific Secretary. Proceedings № 1–19 of the meetings of the Scientific Council and the documents to them. Start January 15 — finish December 24, 1985 [In Russian]. [= АІФ 1985a].

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1985b), Inventory 1, File 1595, 100 folios: Scientific Secretary. Report on scientific and research activity of the Institute for 1985 and the 11th five-year plan 1981–1985. [In Russian]. [= АІФ 1985b].

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1985c), Inventory 1, File 1607, 79 folios: Department of Scientific Atheism. Proceedings of the meetings of employees of the Sector of the theoretical problems of scientific atheism. Start January 11 — finish December 27, 1985. [In Russian]. [= АІФ 1985с].

Archive of H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine (1985d), Inventory 1, File 1657, 40 folios: Scientific Secretary. Scientific report to Kiev City Committee of Communistic Party of Ukraine “On the improvement of the system of atheistic education of Kiev school youth”. [In Russian]. [= АІФ 1985с].

Antonov, K. M. (2014). Foreword. Main Problems of the Study the History of Religious Studies of the Soviet Times. [In Russian] In: K.M. Antonov (ed). «Science of Religion», «Scientific Atheism», «Religious Studies»: Actual Problems of the Study of Religion in Russia in the 20th — Beginning of the 21th Centuries (pp. 5-23). Moscow: The Publishing House of St. Tikhon Orthodox University. [= Антонов 2014].

Basauri Ziuzina, A. M. (2017). Usage of Soviet Russian legacy in Ukrainian Scientific Atheism Works About Judaism in 1957-1989 (on example of Mikhail Shakhnovich works). [In Ukrainian]. History of Religions in Ukraine, 27 ( 2), 439-448.  [= Басаурі Зюзіна 2017].

Hoffmann, H. (2010). The History of Polish Religious Studies. [In Ukrainian]. Kyiv: Dukh i litera. [= Гофман 2010].

State Archive of Ivano-Frankivsk Region (1988). Fund П-1, Inventory 1, File 5427, 31 folios: Ivano-Frankivsk region’s Committee. Department of science and educational institutions. Questionnaires and information on the results of sociological surveys of the effectiveness of international and atheistic education of Ivano-Frankovsk’s students and pupils for 1988” [In Ukrainian]. [= ДАІФО 1988].

Interview with O.S. Onyshchenko (2017). [In Ukrainian]. 08.06.2017. (Author’s Archive). [= Інтерв’ю 2017].

Interview with P. F. Yolon (2016). [In Ukrainian]. 08.11.2016. (Author’s Archive). [= Інтерв’ю 2016].

Kyseliov, O.S. (2016). “On Periphery”: The Department of Scientific Atheism in the Structure of the Institute of Philosophy. [In Ukrainian]. Philosophical Thought, 6, 46-51. [= Кисельов 2016].

Kyseliov, O.S. (2018a). Research Activity of Kyiv Department of Scientific Atheism in the 1980’s. [In Ukrainian]. Multiversum. Philosophical Almanac, 1-2 (163-164), 110-121. [= Кисельов 2018a].

Kyseliov, O.S. (2018b). Scientific Atheism and Religious Studies: From Opposition Toward Sdentification. [In Ukrainian]. Science. Religion. Society, 1 (61), 60-70. [= Кисельов 2018b].

Kolodny, А. М. (2017). Religious Life of Ukraine in Personalities of Its Actors and Researches. [In Ukrainian]. Kyiv: Interservice. [= Колодний 2017].

Kolodny, А. М. (1984). Atheism as a Form of Worldview Knowledge and Person’s Selfconsciousness. [In Ukrainian]. Kyiv: Scientific Thought. [= Колодний 1984].

Panych, O. I. (2015). Scientific Atheism as a Cultural System. [In Ukrainian]. Ukrainian Religious Studies, 76, 21-35. [= Панич 2015].

Saukh, P. U. (1988). Categories of Scientific Atheism (Philosophical and Methodological Analyses). Lviv: Vyshcha shkola. [= Саух 1988].

Stotskyi, Ya. (2008). State and Religions in Western Regions of Ukraine. Confessional Transformations in the Context of the State Policy 1944-1964. [In Ukrainian]. Кyiv: FADA Ltd. [= Стоцький 2008].

Tancher, V.K. (1985). Problems of the Theory of Scientific Atheism. [In Russian] Кiev: Vyshcha shkola. [= Танчер 1985].

Central State Archive of the Supreme Governance and Management of Ukraine (1980), Fund Р-2, Inventory 14, File 2652, 225 folios: Commission on Soviet traditions, celebrations and rituals at the Council of Ministers of the Ukrainian SSR. Correspondence with organizations and individual citizens on ritualism. Start January 31, 1978 — finish December 24, 1980. [= ЦДАВО 1985].

Central State Archive of the Supreme Governance and Management of Ukraine. (1982), Fund Р-2, Inventory 14, File 6088, 258 folios: Commission on Soviet traditions, celebrations and rituals at the Council of Ministers of the Ukrainian SSR. Materials of meetings of the Commission and the bureau of Commission (letters, information, proceedings, decisions). Start December 09, 1981 — finish December 20, 1982. [= ЦДАВО 1982].

Central State Archive of the Supreme Governance and Management of Ukraine (1978), Fund Р-2, Inventory 14, File 2653, 121 folios: Commission on Soviet traditions, celebrations and rituals at the Council of Ministers of the Ukrainian SSR. Information, reference and other documents on the control of implementation of ritualism on local level and statistic reports of the commissions (summary) on the work of implementation of the rituals. Start March 22, 1978 — finish December 29, 1978. [= ЦДАВО 1978].

Elbakyan, E. (2015) The Outline of Religious Studies in Russia: Did Religious Studies Really Exist? In: T. Bubik, H. Hoffmann (Eds). Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. The Academic Study of Religion in Eastern Europe (pp. 276-314). Leiden, Boston: Brill.

Bubik, T., Hoffmann, H. (2015). Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. The Academic Study of Religion in Eastern Europe. Leiden, Boston: Brill.

Vclavk, D. (2015). Searching and Finding: A History of the Slovak Study of Religion. In T. Bubik, H. Hoffmann (Eds). Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. The Academic Study of Religion in Eastern Europe (pp. 55-86). Leiden, Boston: Brill.