Розширена електронна версія

Теоретична злиденність дискурсу «пост-»

Автор(и): Пролеєв Сергій
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2018 №5
Сторінки: 45-53
Журнальна рубрикація: Тема числа
Анотація: 

У статті аналізується феномен постправди як вагомий інтелектуальний та культурний симптом сучасності. З’ясовуються його можливості щодо виявлення змісту сучасної епохи, місце постправди у постмодерному дискурсі та евристичний потенціал дискурсу «пост-». Аналізуються головні особливості постправди як комунікативної стратегії. На цій підставі доводиться некоректність визначення сучасності як епохи 
постправди. Феномен постправди є лише одним із симптомів глибокої кризи правосвідомості, суспільної моралі та демократичного урядування й загалом деґрадації політичної відповідальності та стандартів публічної поведінки за умов ґлобалізації.

Abstract: 
The article analyzes the phenomenon of post-truth as a significant intellectual and cultural symptom of modernity. There are considered its ability to reveal the content of the modern epoch, the place of post-truth in postmodern discourse, and the heuristic potential of the discourse upon the «post-». The main features of the post-truth as a communicative strategy are analyzed. On this basis, the incorrectness of definition of the present day as an era of «post-» is proved. The phenomenon of post-truth is just one of the symptoms of a deep crisis of justice, public morality and democratic governance, and, in general, the degradation of political responsibility and standards of public behavior in a globalizing world.
566
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7804
Як цитувати
Пролеєв Сергій (2018). Теоретична злиденність дискурсу «пост-» . Філософська думка, №5. с. 45-53.
Завантажити: 
Джерела: 

Бодріяр, Ж. (2004). Симулякри і симуляція. Київ: Основи.

Вайнер, К. (2016). Як технологія підриває основи правди. «Гардіан» від 12.06.2016. Одержано з: http://zbruc.eu/node/62228.

Вельш, В. (2004). Наш постмодерный модерн. Киев: Альтерпрес.Історія морських баталій, ч. І (s.a.). Одержано з: https://www.youtube.com/watch?v= ph5bW2HBxBU.

Лиотар, Ж.-Ф. (1998). Состояние постмодерна. Москва, Санкт-Петерсбург: Алетейя.

Хабермас, Ю. (1992). Модерн — незавершенный проект. Вопросы философии, 4, 40–52.Одержано 01.10.2018

References: 

Baudrillard, J. (2004). Simulacres and Simulation. (In Ukrainian) Kyiv: Osnovy. [=Бодріяр 2004]

Weiner, K. (2016). How Technology Undermines the Foundations of Truth. «The Guardian» dated 12.06.2016. (In Ukrainian) Retrieved from: http://zbruc.eu/node/62228. [=Вайнер 2016]

Welsch,W. (2004). Our Postmodern Modern. (In Russian) Kyiv: Alterpress. [=Вельш 2004]The History of Sea Battles, part I. (In Ukrainian) Retireved from: https://www.youtube.com/watch?v=ph5bW2HBxBU. [=Історія s.a.]

Lyotard, J.-F. (1998). The State of Postmodern. (In Russian) Moscow, St. Petersburg: Aletheia. [=Лиотар 1998]

Habermas, J. (1992). Modern — the Unfinished Project. (In Russian) Voprosy filosofii, 4, 40–52. [=Хабермас 1992]