Сучасні дефініції містики та містицизму: проблема спільності координат дослідження

Автор(и): Рудницька Анна
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2018 №4
Сторінки: 85-94
Журнальна рубрикація: Філософія релігії
Анотація: 

У статті проаналізовано вибрані сучасні дефініції термінів “містика” та “містицизм”, сформульовані у працях вчених (А. Смирнов, А. Накорчевський, С. Аверинцев, Ю. Шабанова, Є. Балагушкін, Н. Жиртуєва, В. Волошин, В. Шохін) та у Стенфордській енциклопедії філософії. На підставі аналізу зроблено висновки про те, що до сьогодні існує не тільки певна термінологічна невизначеність, а й різні “площини координат” дослідження “містичного” як пов’язаного з категоріями “сакрального” (“священного”), “езотерики”, “трансцендентного” тощо. Внаслідок того, що в контексті психології релігії містику розглядають як психологічний феномен, а 
отже, “містичний досвід” (як різновид “релігійного досвіду”) розглядають як особливу психічну реальність, часто дослідження “містичного” є відчутно психологічно забарвленими, часом (а іноді цілком) втрачаючи горизонт трансцендентного.

Abstract: 
The article analyzes the series modern definitions of the terms “mystics” and “mysticism” formulated in scientific works (A. Smirnov, A. Nagorchevskyi, S. Averyntsev, Yu. Shabanova, Ye. Balagushkin, N. Zhyrtuyeva, V. Voloshyn, V. Shokin) and in the Stanford Encyclopedia of Philosophy. On the basis of analysis, it is concluded that up to nowadays there exists notonly a certain terminological uncertainty, but also different “coordinate planes” of the research on “mystical”, which is associated with the categories of “sacred”, “esoteric”, “transcendental”, etc. Due to the fact that in the context of the psychology of religion mysticism is regarded as a psychological phenomenon, and therefore “mystical experience” (as a kind of “religious experience”) is regarded as a special psychic reality, often, the study of “mystical” is notably psychologically shadowed, sometimes (occasionally entirely) losing the horizon of the transcendent.
468
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7782
Як цитувати
Рудницька Анна (2018). Сучасні дефініції містики та містицизму: проблема спільності координат дослідження . Філософська думка, №4. с. 85-94.
Завантажити: 
Джерела: 

Аверинцев, С. (2006). Мистика. В Н. Аверинцева (ред.), К. Сигов (ред.), София-Логос. Словарь. Собрание сочинений (сс. 561—563). Киев: Дух і лiтера.

Балагушкин, Е.Г. (2008). Мистицизм: теория и история. В Е. Балагушкин, Аналитическая теория мистики и мистицизма (сс. 14–71). Москва: ИФРАН.
Балагушкин, Е.Г. (2010). Сущность и структурное разнообразие мистики. Религиоведение, 2, 102—114.
Бескова, И.А. (2008). Многомерность истины. В.И. Бескова, Рифы логико-методологического анализа истинности (сс. 162—181). Москва: ИФРАН.
Волошин, В.В. (2009). Мистический опыт: определение, эпистемология. Наука. Релігія. Суспільство, 1, 61–70.
Жиртуєва, Н.С. (2009). Модифікації містичного досвіду в релігійних традиціях світу. Херсон: Видавництво ХДМІ. 
Леви-Стросс, К. (1999). Сырое и приготовленное. В Мифологики, 1. Москва, Санкт Петербург: Университетская книга.
Смирнов, А.В., Накорчевский, А.А. (1994). Диалог буддиста и суфия о том, что есть Истина. Историко-философский ежегодник (сс. 182–199). Москва: Наука.
Gellman, J. (2017). Mysticism. In E. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from: http://plato.stanford.edu/entries/mysticism.
Шабанова, Ю.О. (2005). Трансперсональна метафізика Майстра Екхарта. В контексті розвитку європейської філософії. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет.
Шохин, В.К. (2017). Определения мистического: первый опыт экспозиции. Философия религии: аналитические исследования, 1, 1, 7—29