Розширена електронна версія

Постколоніальні студії та український марксизм

Тип матеріалу: Першоджерела
Мова публікації: українська
Випуск: 2018 №4
Сторінки: 53-70
Журнальна рубрикація: Продовження теми
Анотація: 

Стаття присвячена українському марксизму, його початковим етапам розвитку та 
одному з його найголовніших напрямків — антиколоніальним і постколоніальним дослідженням. Розвідка продовжує дискусії круглого столу «Ідеологія і утопія. Спадщина марксизму і сучасна політична реальність» («ФД», №2, 2018). Автор 
констатує намагання українських марксистів пристосувати загальні положення 
Маркса та Енґельса до вітчизняних реалій і критичне ставлення до низки цих положень.
У статті окреслено найголовніші досягнення українських марксистів у царині 
антиколоніальних і постколоніальних досліджень. Юліан Бачинський 1895 року у 
книзі «Україна Irredenta» обґрунтував об’єктивну потребу в подоланні колоніального стану українських земель Галичини та Наддніпрянщини та створення Української самостійної соборної держави. У 1919 році Сергій Мазлах і Василь Шахрай у книзі «До хвилі (Що діється на Вкраїні і з Україною)» писали, що індустріальний капіталізм перетворив східну Україну на розвинену російську колонію, а її мешканців — на сучасну націю. Це підготувало ґрунт унезалежнення України. Розгорнуте політико-економічне дослідження явища колоніалізму й обґрунтування статусу України як однієї з «колоній європейського типу» дав Михайло Волобуєв-Артемов у статті «До проблеми української економіки» («Більшовик України», 1928, №2–3). Волобуєв наголошував: якщо в СССР Україна не стане окремою економічною одиницею, вона знову перетвориться на колонію.

Автор вважає, що врахування досвіду українського неомарксизму, який не 
спрощував проблематику колоніалізму, зводячи її до расового чинника, є вельми 
актуальним. Ідейний ресурс постколоніальних студій, розуміння специфіки України як «колонії європейського типу» вкрай потрібні сьогодні для проведення глибинних реформ.

Abstract: 
The article is devoted to Ukrainian Marxism, its initial stages of development and one of its  main areas — anti-colonial and postcolonial research. It continues the discussion on the round table Ideology and Utopia. The Legacy of Marxism and Modern Political Reality (FD, No. 2, 2018). The author notes the attempts of the Ukrainian Marxists to adapt Marx’s and Engels’s main ideas to domestic realities and to criticize a number of these ideas.The article outlines main achievements of the Ukrainian Marxists in terms of anticolonial and post-colonial studies. Julian Bachinsky in 1895 in the book Ukraine Irredenta substantiated the objective need to overcome the colonial status of Ukrainian lands and to create Ukrainian independent state.In 1919, Serhiy Mazlach and Vasyl Shakhray published the book, named To the Wave. In it they wrote that industrial capitalism turned Eastern Ukraine into a developed Russian colony, and its inhabitants — into a modern nation. It prepared the ground for making Ukraine independent.The expanded political and economic study of the phenomenon of colonialism and the substantiation of the status of Ukraine as one of the “European-type colonies” was given by Mikhaylo Volobuev-Artemov in the article On the Problem of the Ukrainian Economy, published in the journal Bolshevik of Ukraine (2-3, 1928). Volobuyev stressed: if in the USSR Ukraine will not become a separate economic unit, it will again turn into a colony.The author believes that the experience of Ukrainian neo-Marxism, which did not simplify the problems of colonialism, reducing it to a racial factor, is very relevant. The ideological resource of postcolonial studies, understanding Ukraine’s specifics as “European-type colony” is urgently needed today for in-depth reforms.
800
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7777
Як цитувати
Грабовський Сергій (2018). Постколоніальні студії та український марксизм . Філософська думка, №4. с. 53-70.
Завантажити: 
Джерела: 

Азербайджанская ССР (1926). Большая Советская Энциклопедия (т. 1, сс. 638–666). Москва: ООО «Советская энциклопедия».
Бараташвили Николай Мелитонович (1926). Большая Советская Энциклопедия (т. 3, сс. 693–695). Москва: ООО «Советская энциклопедия».
Бачинський, Ю. (1924). Україна irredenta. Берлін: Вид-во української молоді. 
Волобуєв, М. (s.a.). До проблеми української економіки. Одержано з: https://vpered.wordpress.com/2013/02/04/volobuev-ukrainian-economy/.
Грабовський, С. (2017). Колоніальні війни Другої Речі Посполитої. Київ: Т-во «Знання України».
Грицак, Я. (s.a.). Кінець революції? Одержано з: http://gazeta.ua/articles/grycak-jaroslav/_kinec-revolyuciyi/751588.
Дзюба, І. (1998). Чи усвідомлюємо національну культуру як цілісність? Сучасність, 9, 92–109.
Желябов, А. (s.a.). Речь Андрея Ивановича Желябова на процессе по делу о 1 марта 1881 г. 
Одержано з: http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/REVOL/SPEECH.HTM.
Мазлах, С., Шах-Рай, В. (1919). До хвилі. (Що діється на Вкраїні і з Україною?). Саратов: Совітська типографія, 5 відділ. 
Маркс, К. Капитал (s.a.(a)), т.1. Маркс, К., Энгельс, Ф. Произведения.
Маркс, К. Капитал (s.a.(b)), т. 3. Маркс, К., Энгельс, Ф. Произведения.
Подолинський, С. (2002). Лист до В.Н. Смірнова в Лондон. В: Сергій Подолинський. Листи та документи, упор.: Р. Сербин, Т. Слюдикова. Київ: Центральний державний історичний архів України.
Програма Української Комуністичної Партії. Одержано з: https://vpered.wordpress.com/2009/ 11/27/ukr-comm-party-prog/.
Річицький, А. (1928). Центральна Рада від Лютого до Жовтня. Нарис з історії української революції. Харків: Держвидав України.
Рябчук, М. (s.a.). Я не стверджую, що ми приречені на «холодну» чи, ще гірше, «гарячу» громадянську війну. Одержано з: ttps://zaxid.net/mikola_ryabchuk_ya_ne_stverdzhuyu_
shho_mi_prirecheni_na_holodnu_chi_shhe_girshe_garyachu_gromadyansku_viynu_
n1127321.
Рябчук, М. (2011). Постколоніальний синдром. Спостереження. Київ: К.І.С.
Томпсон, Е.М. (2006). Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи». 
Троцкий, Л. (s.a.). Об украинском вопросе. Одержано з: http://www.magister.msk.ru/library/
trotsky/trotm465.htm.
Франко, І. (s.a.(a)) Ukraina irredenta: Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50-ти томах. Одержано з: http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/franko/mosaic/31.html.
Франко, І. (s.a.(b)) Що таке поступ? Одержано з: http://m.ukrclassic.com.ua/katalog/f/franko-ivan/2123-ivan-franko-shcho-....
Хмельницкий Богдан Зиновий Михайлович (1935). Большая Советская Энциклопедия (т. 59, сс. 816–818). Москва: ОГИЗ СССР. 
Шаповал, Ю. (1994). «Я помилився, взявши на себе провину…» До 90-річчя М.С. Волобуєва-Артемова). З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 1 (1), 104–110

Энгельс, Ф. (1962). Внешняя политика русского царизма. В: Маркс, К., Энгельс, Ф. 
Сочинения (т. 22, сс. 11–52). Москва: Государственное издательство политической литературы. 
Anderson, B. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.
Category: Former Russian colonies (s.a.). Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Category: Former_Russian_colonies.
Colony (s.a.). Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Colony.
Moore, D.Ch. (2001). Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique. PMLA, 116 (1), 111–128.

References: 

Azerbaijan SSR (1926). [in Russian] The Great Soviet Encyclopedia (vol. 1, pp. 638-666). Moscow: ООО «Sovetskaya entsiklopedia».

Baratashvili Nikolay Melitonovich (1926). The Great Soviet Encyclopedia (vol. 3, pp. 693-695). Moscow: ООО «Sovetskaya entsiklopedia». [= Бараташвили 1926]

Bachynsky, Ю. (1924). Ukraine irredenta. [in Ukrainian]. Berlin: Vydavnytstvo Ukrainskoi molodi. [= Бачинський 1924]

Volobuev, М. (s.a.). On the Problem of Ukrainian Economy. [in Ukrainian] Retrieved from: https://vpered.wordpress.com/2013/02/04/volobuev-ukrainian-economy/.[= Волобуєв s.a.].

Hrabovsky, S. (2017). Colonial Wars of the Second Rech Pospolyta. [in Ukrainian] Kyiv: Тovarystvо «Znannya Ukrainy». [= Грабовський 2017]

Hrytsak, Ya. (s.a.). The End of Revolution? [In Ukrainian]Retrieved from: http://gazeta.ua/articles/grycak-jaroslav/_kinec-revolyuciyi/751588. [= Грицак (s.a.)].

Dziuba, І. (1998). Do We Realize the National Culture as the Integrity. [in Ukrainian]. Suchasnist, 9, 92-109. [= Дзюба 1998].

Zheliabov, А. (s.a.). Speech of Andrei Ivanovich Zhelyabov at the Trial in Connection with the Prosecution on March 1,1881. [in Russian]. Retrieved from: http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/REVOL/SPEECH.HTM. [= Желябов].

Mazlakh, S., Shakh-Ray, V. (1919). To the Wave. (What Happens in Ukraine and with Ukraine?).[in Ukrainian] Saratov: Sovitska typografiya, 5 viddil.[= Мазлах 1919]

Marx, K.  Capital, vol.1 (s.a.(a)). [in Russian] In: Marx, K., Engels, F. Works, 23, 20. [= Маркс (s.a.(a)).]

Marx, K. Capital, (s.a.(b)), Vol. 3. [in Russian]. In: Marx, K., Engels, F. Works, 25 (1), [ = Маркс (s.a.(b))].

Podolynsky, С. (2002). Letter to V.N. Smirnov to London. [in Ukrainian] In: Serhiy Podolynsky. Letters and Documents,compiled: R. Serbin, Т. Slyudikova. Kyiv: Tsentralny derzhavny istoychny arkhiv Ukrainy. [= Подолинський 2002]

Program of the Ukrainian Communist Party (s.a.). [in Ukrainian] Retrieved from: https://vpered.wordpress.com/2009/11/27/ukr-comm-party-prog/. [= Програма s.a.]

Richytsky, А. (1928). Tsentralna Rada from February to October. Essay from the History of Ukrainian Revolution. [in Ukrainian] Kharkiv: Derzhvydav Ukrainy. [= Річицький 1928]

Riabchuk, М. (s.a.). I Do not state that we are doomed to “cold” or even worse to “hot” civil war. [in Ukrainian] Retrieved from: https://zaxid.net/mikola_ryabchuk_ya_ne_stverdzhuyu_shho_mi_prirecheni_n.... [ = Рябчук (s.a.)].

Riabchuk, М. (2011). Postcolonial Syndrome. Observations. [in Ukrainian] Kyiv: K.І.S. [= Рябчук 2011].

Tompson, Е.М. (2006). Troubadours of the Empire. Russian Literature and Colonialism. [in Ukrainian] Kyiv: Publ. House of Solomiya Pavlychko “Osnovy”. [= Томпсон 2006]

Trotskii, L. (s.a.). On the Ukrainian Problem. [inRussian] Retrieved from: http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotm465.htm. [ = Троцкий (s.a.)].

Franko, І. (s.a.(a)) Ukraina irredenta: Mosaic from the Works Which Have not Entered in Collected Works in 50 Volumes. [in Ukrainian] Retrieved from: http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/franko/mosaic/31.html. [ = Франко (s.a.(a))].

Franko, І. (s.a.(b)) What Is Progress? [in Ukrainian] Retrieved from: http://m.ukrclassic.com.ua/katalog/f/franko-ivan/2123-ivan-franko-shcho-.... [ = Франко (s.a.(b))].

Khmelnytsky Bogdan Zinovii Mikhailovich (1935). [in Russian]. The Great Soviet Encyclopedia (vol. 59, pp. 816-818). Moscow: OGIZ SSSR.

Shapoval, Yu. (1994). «I Was Mistaken Taking the Blame on Myself…» (On the 90th Birthday of M.S. Volobuyev-Artemov). [in Russian] From Archives of VUCHK-GPU-NKVD-KGB, 1 (1), pp.104-110. [ = Шаповал 1994].

Engels, F. (1962). Foreign Policy of Russian Tzarizm  (pp. 11-52). [in Russian]. In: Marx, K.,

Engels, F. Works (Vol. 22, pp. 11-52). Moscow:  Gosudarstvennoye izdatelstvo politicheskoi literatury. [= Энгельс 1962].

Anderson, B. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

Category: Former Russian colonies (s.a.). Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Cate-gory:Former_Russian_colonies.

Colony (s.a.). Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Colony.

Moore, D.Ch. (2001). Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique. PMLA, 116 (1), 111–128.