Проблематика свободи у філософії Шрі Ауробіндо Гхоша

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Мова оригіналу: українська
Випуск: 2018 №4
Сторінки: 35-48
Журнальна рубрикація: Історія філософії
Анотація: 

Статтю присвячено аналізові філософії свободи, запропонованої індійським філософом Шрі Ауробіндо. У філософії Шрі Ауробіндо можна виокремити три проблемні ряди і три комплекси ідей. Перш за все це його філософія національного і соціального визволення Індії, Азії, цілого світу. (Філософія бунтарська, революційна, частково навіть відверто мілітарна.) По-друге, це його філософія внутрішнього, духовного, інтроспективного визволення від ментальних обмежень, влади почуттів та влади матеріального детермінізму. Ця філософія тісно пов’язана з внутрішнім самозаглибленням, йогічними та медитативними практиками. І, нарешті, це його ориґінальна філософія історії. Він кориґував і уточнював статті з філософії історії в останній період творчості, в 1940-ві роки. Ці статті ввійшли до його книги «Людський цикл».

Історіософські побудови Шрі Ауробіндо цікаві саме тим, що в них він розглядає індивідуальну еволюцію та еволюцію універсальну із соціологічної та психологічної точки зору Ауробіндо розглядає в еволюційному контексті цикли історії людських суспільств, сучасний стан і перспективи людської спільноти.

Abstract: 
The article is devoted to the analysis of philosophy of freedom, offered by the Indian philosopher Sri Aurobindo. In philosophy of Sri Aurobindo it is possible to distinguish threeseries of problems and three complexes of ideas. First and foremost it is his philosophy of national and social liberation of India, Asia, and the whole world. This philosophy is rebellious, revolutionary, partly even frankly military. In the second place it is his philosophy of internal, spiritual, introspective release from mental limitations, power of senses and power of material determinism. This philosophy is closely related to the internal introversion, yoga and meditation practices. And, finally, it is his original philosophy of history. He corrected and specified the articles from the philosophy of history in the last period of his life, in the forties of the  20th century. These articles entered  his book «The human cycle».The historiosophic constructions of Sri Aurobindo are interesting because he considers in them s the individual and universal evolution from the sociological and psychological point of view. Aurobindo examines in an evolutional context the cycles of the history of human societies, the modern state and prospects of human community.
572
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7776
Як цитувати
Кіхно Олександр (2018). Проблематика свободи у філософії Шрі Ауробіндо Гхоша . Пер. з українська . Філософська думка, №4. с. 35-48.
Завантажити: 
Джерела: 

Сатпрем (1989). Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания. Ленинград: здательство Ленинградского университета.
Тейяр де Шарден, П. (1987). Феномен человека. Москва: Наука.
Шри Ауробиндо Гхош (1992). Человеческий цикл. Казань: Новый Век.

References: 

Satprem (1989). Sri Aurobindo or The Adventure of Consciousness. [In Russian] Leningrad: PH of the Leningrad university. [=Сатпрем 1989]
Sri Aurobindo Ghose (1992). The Human Cycle. [In Russian] Kazan': New Age. [= Шри Ауробиндо Гхош 1992]
Teilhard de Chardin, P. (1987). The Phenomenon of Man. [In Russian] Moscow: Science. [= Тейяр де Шарден 1987]