Розширена електронна версія

Українська ідентичність: історико-культурні ретроспективи та сучасні перспективи

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2018 №3
Сторінки: 48-65
Журнальна рубрикація: Соціальна філософія
Анотація: 

У гранично широких контекстах розглянуто українську ідентичність (у сенсі ото-тожнення з Україною як високої позиції в системі індивідуальних ідентифікаційних ієрархій). Визначено, що в історії української культури послідовно змінюють одна одну етнокультурна, етнополітична, релігійно-династична, ранньомодерна, кла-сична моделі ідентичності, модель подвійної ідентичності українців як у Радянському Союзі, так і в діаспорі. Найпомітнішим є зв’язок сучасної української ідентичності лише з тими моделями, які поширюються від раннього Нового часу.

Показано, що у 2013/2014– 2017 рр. відбувається перехід від контрарних моде-лей сучасної української ідентичності до єдиної, консенсусної моделі, однак із різни-ми рівнями відрефлектованості. Формально-політичний рівень ідентичності охоп-лює 70% мешканців України. Фактична мовно-культурна ідентичність притаманна приблизно 50% громадян України. Реальна, етноспрямована ідентичність, — на-дбання не більше 25% українців. У процесах національної консолідації політичний клас не відіграє провідної ролі, а лише «підігрує» їм.

Таку ідентичність можна назвати «гібридною», адже вона поєднує в собі еле-менти етнічної та політичної самототожності. Вона є перевернутим віддзеркален-ням глибинної багатоукладності української культури. У ній найбільш представниць-кий, політичний, рівень ідентичності пов’язаний із найвужчим, постмодерним, сеґ-ментом. Це є однією з причин її дотеперішньої неусталеності, але водночас — новим горизонтом консолідації в ситуації пост-nостмодерну.

Abstract: 
The Ukrainian identity (in the sense of identifying with Ukraine as the highest position in the system of individual identification hierarchies) has been considered in the extremely broad contexts. It has been shown that ethnocultural, ethnopolitical, religious-dynastic, early-modern, classical identity models, the model of the dual identity of Ukrainians are consistently changing each other in the history of Ukrainian culture both in the Soviet Union and in the diaspora. The most notable is the connection of modern Ukrainian iden-tity with only those models that extend from the early modern times.It has been shown that in the years 2013/2014-2017 the transition from opposing models of current Ukrainian identity to a single, consensus model, but with different levels of re-flection, is completed. Formal political level identity covers 70% of residents of Ukraine. Actual language and cultural identity is inherent in about 50% of the citizens of Ukraine. The real ethnical identity — in no more than 25% of Ukrainian. The political class does not play a leading role in the process of national consolidation, but only plays up to them.This identity can be called «hybrid», because it combines the elements of ethnic and political identity. It is an inverted reflection of the deep multiculturalism of Ukrainian culture. The most representative, political, level of identity in it is associated with the nar [Anchor] rowest, postmodern, segment. That is one of the reasons for its current unsettledness, but at the same time — a new horizon of consolidation in the post-Postmodern situation.
2617
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7758
Як цитувати
Кислюк Костянтин (2018). Українська ідентичність: історико-культурні ретроспективи та сучасні перспективи . Філософська думка, №3. с. 48-65.
Завантажити: 
Джерела: 

 

Вілсон, Е. (2004). Українці: несподівана нація = The Ukrainians: Unexpected Nation. Київ: К. І. С.

Гнатюк, О. (2005). Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. Київ: Кри-тика.

Грицак, Я. (2011). Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад. Есеї. Київ: Критика. Горбулін, В. П. (ред.) (2017). Світова гібридна війна: український фронт. Київ: НІСД. Gorchenin Institute (2017). «Українське суспільство та європейські цінності». Звіт за результатами соціологічного дослідження. Одержано з: http://institute.gorshenin.ua/media/uploads/090/42/5964d944f2d4e.pdf.

Грушевський, М. С. (1991). Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. (т. 1: До початку XI віка). Київ: Наукова думка.

Демчук, Р. В. (2014). Українська ідентичність у модусі міфологем. Київ: Стародавній світ. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО (2017). Інформація щодо надання статусу учасника бойових дій. Одержано з: http://dsvv.gov.ua/dostup-dopublichnoji-informatsiji/informatsiya-schodo....

Єкельчик, С. (2011). Історія України. Становлення модерної нації. Київ: Laurus.

Забужко, О. (2012). Україна: підпілля Європи. В: Рапорт про стан культури і НУО в Україні (с. 131–135). Люблін: Epistem.

Інститут соціології НАН України (2016). До Дня Незалежності: що українці думають про Україну? Одержано з: http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=79910.

Kantar TNS (2015). За рік зросла кількість українців, які носять одяг і прикраси з україн-ською символікою. Одержано з: http://tns-ua.com/news/za-rik-zrosla-kilkist-ukrayin-tsiv-yaki-nosyat-od....

Київський міжнародний інститут соціології (2015). Думки і погляди населення України стосовно методів опору інтервентам / окупантам: вересень 2015 року. Одержано з: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=546.

Київський міжнародний інститут соціології (2017). Ставлення українців до державних свят, лютий 2017 р. Одержано з: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=688&page=1.

Київський міжнародний інститут соціології (2016). Україна-25: досягнення та поразки. Одержано з: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=news&id=644&page=6.

Кислюк, К. (2017). Сучасна українська ідентичність у соціокультурному вимірі. В: Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство, 1 (8), 12–18. Когут, З.-Е. (2004). Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної і модерної історії України. Київ: Критика.

Кривицька, О. (2016). Лімотрофна ідентичність крізь призму феномену пограниччя. В:

Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 3–4 (82–83), 298–313. Нагорна, Л. П. (2011). Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. Київ:  ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Пінчук, В. (2017). Пінчук запропонував тимчасово відмовитися від ЄС та Криму: повний текст резонансної статті та реакція соцмереж. Одержано з: http://nv.ua/ukr/ukrai-ne/politics/pinchuk-387781.html.

Рассоха, И.Н. (2007). Украинская прародина индоевропейцев. Харьков: ХНАМГ.

Розумний, М. М. (2016). Виклики національного самовизначення. Київ: НІСД.

Рябчук, М.Ю. (2015). Дихотомія української національної ідентичності: історичні причини та політичні наслідки. (Автореф. дис. … канд. політ. наук). Ін-т політ. і етнонац. до-слідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України, Київ.

Соціологічна група «Рейтинг» (2017). Патріотичні настрої українців. Одержано з: http:// ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/patrioticheskie_nastroeniya_ukraincev.html.

Степико, М.Т. (2011). Українська ідентичність: феномен і засади формування. Київ: НІСД.

Субтельний, О. (1991). Україна. Історія. Київ: Либідь. Центр Разумкова (2016). Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції, реґіональні особливості. Одержано з: www.razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf.

Цимбалістий, Б. (1974). Проблема ідентичності: Україна чи Америка. Чікаго: Укр. Пуб-ліцист.-наук. Ін-т.

Шпорлюк, Р. (2013). Формування модерних націй: Україна–Росія–Польща. Київ: Дух і Літера.

Хантингтон, С. (2004). Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности. Москва: Издательство ACT: Транзиткнига.

References: 

Wilson, E. (2004). Ukrainians: an unexpected nation = The Ukrainians Unexpected Nation [In Ukrainian]. Kyiv: K. I. S [= Вілсон 2004].

Gnatiuk, O. (2005). Farewell to the Empire: Ukrainian Debate on Identity [In Ukrainian]. Kyiv: Kritika [= Гнатюк, 2005 ].

Hrytsak, Ya. (2011). Passion for nationalism: the old story in a new way. Essay [In Ukrainian]. Kyiv: Krytyka [= Грицак, 2011].

Gorbulin, V. P. (Ed. ) (2017). World hybrid war: Ukrainian front [In Ukrainian]. Kyiv: NISS [=Світова гібридна війна: український фронт, 2017].

Gorchenin Institute (2017). «Ukrainian Society and European Values». Report on the results of sociological research [In Ukrainian]. Retrieved from: http://institute. gorshenin. ua/media/ uploads/090/42/5964d944f2d4e. pdf [=Gorchenin Institute 2017].

State Service of Ukraine for Veterans of War and ATO participants (2017). Information on the status of a participant in hostilities [In Ukrainian]. Retrieved from: http://dsvv. gov. ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/informatsiya-schodo-nadannya-statusu-uchasnyka-bojovyh-dij. html [= Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО 2017].

Hrushevskyi, M. S. (1991). History of Ukraine-Russia: In 11 vol., 12 books [In Ukrainian]. Kyiv:

Naukova dumka. (T. 1: By the beginning of the 11th century) [= Грушевський 1991].

Demchuk, R. V. (2014). Ukrainian Identity in Mode of Mythology [In Ukrainian]. Kyiv: Starodavnii svit [= Демчук 2014].

Yekelchyk, S. (2011). History of Ukraine. The formation of a modern nation [In Ukrainian]. Kyiv: Laurus, 2011 [= Єкельчик 2011].

Zabuzhko, O. (2012). Ukraine: the underground of Europe. [In Ukranian] Report on the state of culture and NGOs in Ukraine (p. 131–135). Lublin: Epistem [=Забужко 2012].

Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine (2016). Independence Day: What do Ukrainians think about Ukraine? [In Ukraіnian]. Retrieved from: http:// bukinfo. com. ua/show/news?lid=79910 [=Інститут соціології НАН України 2016].

Kantar TNS (2015). For the year, the number of Ukrainians wearing clothing and decorations with Ukrainian symbols has grown [In Ukrainian]. Retrieved from: http://tns-ua. com/news/za-rik-zrosla-kilkist-ukrayintsiv-yaki-nosyat-odyag-i-prikrasi-z-ukrayinskoyu-simvolikoyu [=Kantar TNS 2015].

Kyiv International Institute of Sociology (2015). Opinions and views of the Ukrainian population regarding methods of resistance to interventionists / occupiers: September 2015. [In Ukrainian]. Retrieved from: http://www. kiis. com. ua/?lang=ukr&cat=reports&id=546 [= КМІС 2015].

Kyiv International Institute of Sociology (2017). Attitude of Ukrainians to public holidays, Feb-ruary 2017 [In Ukrainian]. Retrieved from: http://www. kiis. com. ua/?lang=ukr&cat=rep orts&id=688&page=1 [= КМІС 2017 ].

Kyiv International Institute of Sociology (2016). Ukraine-25: achievements and defeats [In Ukrainian]. Retrieved from: http://www. kiis. com. ua/?lang=ukr&cat=news&id=644&pa ge=6 [= КМІС 2016].

Kysliuk, K. (2017). Contemporary Ukrainian identity in the socio-cultural dimension [In Uk-rainian]. In: International Journal. Culturology Philology. Musicology, 1 (8), 12–18. [= Кислюк 2017].

Kohut, Z.-E. (2004). The roots of identity. Studios on early modern and modern history of Ukraine [In Ukrainian]. Kyiv: Krytyka [= Когут 2004].

Kryvytska, O. (2016). Lymotrophic identity through the prism of the borderline phenomenon [In Ukrainian]. In: Scientific Papers of Kuras IPIEND of National Academy of Sciences of Ukraine, 3–4 (82–83), 298-313 [=Кривицька 2016].

Nahorna, L. P. (2011). Socio-cultural identity: traps of value differences. [In Ukrainian]. Kyiv:

Kuras IPIEND of National Academy of Sciences of Ukraine [=Нагорна, 2011].

Pinchuk, V. (2017). Pinchuk proposed to temporarily abandon the EU and the Crimea: the full text of the resonant article and the reaction of social networks. Retrieved from: http://nv. ua/ukr/ ukraine/politics/pinchuk-387781. html [= Пинчук, 2017].

Rassokha, I. N. (2007). The Ukrainian ancestral home of the Indo-Europeans [In Russian]. Khar-kov: HNAMG [=Рассоха 2007].

Rozumnyi, M. M. (2016). Challenges of national self-determination [In Ukrainian]. Kyiv: NISS [= Розумний 2016].

Subtelnyi, O. (1991). Ukraine. History [In Ukrainian]. Kyiv: Lybid [= Субтельний 1991].

Razumkov Center (2016). Identity of Ukrainian citizens in the new conditions: state, trends, re-gional peculiarities [In Ukrainian]. Retrieved from: www. razumkov. org. ua/upload/Identi-2016. pdf [= Центр Разумкова 2016].

Riabchuk, M. Yu. (2015). Dichotomy of Ukrainian National Identity: Historical Causes and Po-litical Consequences. (Master’s thesis) [In Ukrainian]. Kuras In-t of political and ethnic studies of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv [= Рябчук 2015].

Sociological group «Rating» (2017). Patriotic mood of Ukrainians [In Ukrainian]. Retrieved from: htttp://ratinggroup. ua/ru/research/ukraine/patrioticheskie_nastroeniya_ukraincev.html [= Соціологічна група «Рейтинг» 2017].

Stepyko, M. T. (2011). Ukrainian identity: the phenomenon and principles of formation [In Ukrainian]. Kiev: NISS [= Степико 2011].

Tsymbalistyi, B. (1974). Identity problem: Ukraine or America [In Ukrainian]. Chicago: U. Pub-licist.-Scient. In-t [= Цимбалістий 1974].

Shporluk, R. (2013). Formation of Modern Nations: Ukraine-Russia-Poland [In Ukrainian]. Kyiv: Dukh i litera [=Шпорлюк 2013].

Huntington, S. (2004). Who Are We?: The Challenges of American National Identity [In Russian]. Moscow: Izdatelstvo ACT: Transitkniga [= Хантингтон 2004].