Розширена електронна версія

Стратегічна дія та генеза «гібридної війни»

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2018 №2
Сторінки: 98-114
Журнальна рубрикація: Політична філософія
Анотація: 

У статті розглянуто проблематику виникнення особливого різновиду феномену війни, який дістав назву «гібридна війна». Досліджуючи еволюцію війни як природного явища та його філософське осмислення на різних етапах історичного розвитку людства, автор доходить висновку, що практичне розв'язання дилеми безпеки як одного з головних концептів сучасної теорії міжнародних відносин є неможливим. Поділяючи філософські ідеї Юргена Габермаса, автор розвиває положення його теорії комунікативної дії та розглядає сучасну війну як мистецтво стратегічної дії, що має на меті деформацію реальної картини подій задля маскування її істинних мотивів.

Росія, компенсуючи свою технологічну відсталість та неспроможність до військового протистояння, насамперед із США, в умовах ведення сучасних мережево-центричних війн, наразі достатньо майстерно використовує цю ефективну парадигму проти України та західної коаліції.

Прагнучи реалізувати свої імперські амбіції та повернутися до клубу впливових глобальних гравців на міжнародній арені, Росія на практиці зреалізовує відому ще з 60-х років минулого століття теорію «заколот-війни» Євгена Месснера, яка у сучасній інтерпретації трактується як «гібридна війна».

Автор вважає безперспективним подальше змагання у нав'язаній Кремлем парадигмі та пропонує виходити з того, що будь-яка війна є багатовимірним та поліморфним різновидом стратегічної дії. Тому доцільним є зосередження уваги на дослідженні специфіки та взаємозв’язків сучасних загроз національній безпеці, що вможливлюватиме здійснення вибору в рамках планування ефективних засобів реагування на них та визначення форми їх узгодженого застосування.

Abstract: 
The article studies how did such special type of war phenomenon known as a “hybrid war” appeared. Studying evolution of war as a natural phenomenon and its philosophical perception at the different stages of historical development of the mankind the author comes to a conclusion that practical solution for the security dilemma as one of the key concepts of modern theory of international relations is impossible. Sharing philosophical ideas of Ju|rgen Habermas the author further develops the elements of his Theory of communicative action and studies modern war as an art of strategic action aimed at deformation of real life picture in order to distort its true motives.As a compensation for its technological backwardness and lack of military capability to confront the West, primarily the US, in the modern complex combat environment like networkcentric war, Russia is using quite skillfully the effective “hybrid” paradigm against Ukraine and the Western coalition. Russia has imperial ambitions and wants to be back to the club of powerful global players at the international stage. For that reason Russia has implemented the Eugene Messner’s theory of the “mutinywar” wellknown since sixties of the last century and interpreted today as the “hybrid war”.Author considers further competition in the paradigm imposed by Kremlyn as hopeless and proposes to regard each war as multidimensional and polymorphous type of strategic action. That is why it is worth paying attention to the peculiarities and interrelations of modern challenges for national security. This will allow making a choice of effective means of reaction and defining forms of its concerted application during the planning process.
1225
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7733
Як цитувати
Поліщук Олександр (2018). Стратегічна дія та генеза «гібридної війни» . Філософська думка, №2. с. 98-114.
Завантажити: 
Джерела: 

Білий, О., Вовк, В. (2007). Національні інтереси і міжнародний порядок. Горизонти реа­лізму. В: Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови. Київ.

Габермас. Ю. (2016). До реконструкції історичного матеріаіізму. В: Філософія освіти. 1 (18).

Гевара Че (1961). Партизанская война. Москва.

Гегель, Г.В.Ф. (1978). Политические произведения. Москва: Наука.

Герасимов, В. (2013). Ценность науки в предвидении. В: Военно-промышленный ку­рьер, 26.02.2013. Retrieved from: https://www.vpk-news.ru/articles/14632.

Герасимов, В. (2017). Мир на гранях войны. В: Военно-промышленный курьер, 26.02.2013. — Retrieved from: https://www.vpk-news.ru/articles/35591.

Єрмоленко, А. (2016) Дискурс в архітектоніці мовної прагматики. В: Філософська дум­ка, 4.

Клаузевиц, К. (2009). О войне. Москва: РИМИС, т. 1.

Мак’явеллі, Н. (2007). Флорентійські хроніки. Державець. Харків: Фоліо.

Месснер, Е.Э. (2004). Всемирная мятежевойна. Москва: Кучково поле.

Полиен (s.a.). Стратегеми. Retrieved from: http://xlegio.ru/sources/polyaenus/book-l.html.

Слотердайк, П. (2002). Критика цинічного розуму. Київ: Тандем.

Сунь-Цзи (2014). Мистецтво війни. Київ: Арій.

Фуко. М. (2006). Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Москва: Праксис, ч. 3.

Фуллер, Дж.Ф.Ч. (1956). Вторая мировая война 1939— /945 гг. Стратегический и такти­ческий обзор. Москва: Иностранная литература.

Fichte, J.G. (s.a.). Philosophy of Law. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. — Retrieved from: https://plato.stanford.edU/entries/johann-fichte/#4.4.

Hart, L. (1967). Strategy. London: Faber & Faber.

Mattis, J.N., Hoffman, F. (2005). Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars. In: Proceedings Maga­zine, November.

Peace Research Institute Oslo (PRIO). Trends in Armed Conflict, 19462014. Retrieved from: http://file.prio.no/publication_files/prio/Gates,%20Nyg%C3%A5rd,%20Strand,%20 Urdal%20-%20Trends%20in%20Armed%20Conflict,%20Conflict%20Trends%201-2016. pdf.

Strachan, H., Herberg-Rothe. A. (2007). Clausewitz in the 21st Century. Oxford University Press.

Top 20 countries with the highest number of internet users, Miniwatts Marketing Group (s.a.). Retrieved from: http://www.intemetworldstats.com/top20.htm.

The top 10 countries for embracing IT, The World Economic Forum (s.a.). Retrieved from: https://www.weforum.org/agenda/2014/04/top-10-countries-embracing-information-techno- logy/.

Wright, Q., Wright, L.L. (1983). A Study of War. Chicago: University of Chicago Press.

References: 

Bilyi, О, Vovk, V. (2007). National Interests and the International Order. The Horizons of Rea­lism. Civil society in Ukraine in the globalization age: value-normative and institutional sup­port for its development. Institute of Liberal Society Kyiv.

Habermas, J. (1975). Towards a Reconstruction of Historical Materialism. Theory and Society, vol. 2, no. 3 (Autumn, 1975), pp. 287-300. Retrieved from: http://links.jstor.org/sici?sici=0304- 2421%28197523%292%3A3%3C287%3ATAROHM%3E2.0.CO%3B2-C.

Che Guevara (1961). Guerrilla Warfare. [In Russian]. Moscow. |= Че Гевара 19611 Hegel, G.W.F. (1978). Political works Политические произведения. [In Russian]. Moscow. Nauka. [= Гегель 1978]

Gerasimov, V. (2013). The Value Of Science In Prediction. [In Russian]. Military-Industrial Kurier. 26.02.2013. Retrieved from: https://www.vpk-news.ru/articles/14632. [= Герасимов 2013]

Gerasimov, V. (2017). A World On The Facets Of Whr. [In Russian]. Military-Industrial Kurier.

17.03.2017. Retrieved from: https://www.vpk-news.ru/articles/35591. [= Герасимов 2017| Yermolenko. A. (2016) Discourse in the architectonics of language pragmatics. (In Ukrainian). Philosophical thought, 4. [= Єрмоленко 2016]

Clausewitz, C. von (2009). Vom Krieg. (In Russian]. Moscow; Lekstor, vol.l [= Клаузевиц 2009] Machiavelli, N. (2007). Florentine Histories. The Prince (In Ukrainian). Kharkiv. Folio. [= Мак’явеллі 2007]

Messner, Ye. (2004). "Mutiny, or the name of the Third World War" [In Russian]. Moscow. Kuchkovo field. [= Месснер 2004]

Pblyaenus. Strategemata. fin Russian]. Retrieved from: http://xlegio.ru/sources/polyaenus/book-l.html. [= Полнен s.a.]

Sloterdijk. P (2002). Critique of Cynical Reason. [In Ukrainian!. Kyiv. Tandem. [= Слотердайк 2002] Sun Tzu (2014). The Art of War. [In Ukrainian]. Kyiv. Ariy. [= Сунь-Цзи 2014]

Foucault, M. (1994). Dits et cents: articles politiques conferences interviews 1970—1984. Editions Gallimard.

Fuller, J.F.C. (1948). The Second World War 1939—1945. A Strategical and Tactical History. London. Eyre & Spottiswoode.

Fichte, J.G. (s.a.). Philosophy of Law. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. — Retrieved from: https://plato.stanford.edU/entries/johann-fichte/#4.4.

Hart, L. (1967). Strategy. London: Faber & Faber.

Mattis, J.N., Hoffman, F. (2005). Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars. In: Proceedings Magazine, November.

Peace Research Institute Oslo (PRIO). Trends in Armed Conflict, 19462014. Retrieved from: http://file.prio.no/publication_files/prio/Gates,%20Nyg%C3%A5rd,%20Strand,%20 Urdal%20-%20Trends%20in%20Armed%20Conflict,%20Conflict%20Trends%201-2016.pdf.

Strachan, H., Herberg-Rothe, A. (2007). Clausewitz in the 21st Century. Oxford University Press.

Top 20 countries with the highest number of internet users, Miniwatts Marketing Group (s.a.). Retrieved from: http://www.intemetworldstats.com/top20.htm.

The top 10 countries for embracing IT, The World Economic Forum (s.a.). Retrieved from: https://www.wefonim.org/agenda/2014/04/top-10-countries-embracing-information-technology/.

Wright, Q., Wright, L.L. (1983). In: Study of War. Chicago: University of Chicago Press.