Розширена електронна версія

Феноменологічна філософія: від «досвіду Іншого» до «досвіду етичного»

Автор(и): Коцюба Максим
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №5
Сторінки: 90-98
Анотація: 

Стаття є спробою показати, що феноменологічний «досвід Іншого» можна переформулювати на «досвід етичного». Для цього здійснено експлікацію феноменологічного розуміння досвіду: по-перше, як події, в якій знаходяться речі як такі, подруге, як особливого способу буття людини в світі. Автор показує статус «чужого» та «іншого» у структурі феноменологічного досвіду й наголошує на їхній конститутивній значущості. Проте перевагу у теоретичному плані надано «іншому», з огляду на мету цього дослідження. Досліджено проблему появи Іншого у досвіді й підкреслено його специфічну природу. Наголошено на етичному характері такої ситуації. Спосіб існування Іншого — відсутність та прихованість. Тіло як «позиція» фундує досвід такого роду, який є конститутивним для людського світу. Тому «досвід Іншого» варто розуміти як «досвід етичного».

Abstract: 
The article is an attempt to show that the phenomenological «experience of the Other» can be reformulated into «ethical experience». For this purpose, an explication of the phenomenological understanding of experience is carried out in two ways. First of all, as an event in which things are found as such, and, secondly, as a special mode of human existence in the world. The author shows the status of an «alien» and an «other» in the structure of phenomenological experience and put emphasis on their constitutive meaning. However, in the theoretical plan the advantage is given to the «other», considering the purpose of this research. The article is exploring the problem of the appearance of the Other in the experience and emphasizes its specific nature. The ethical nature of the situation is brought into focus. The way of existence of the Other is absence and concealment. The body as a «position » has that kind of experience, which constitutes the human world. Therefore, the «experience of the Other» should be understood as «ethical experience».
772
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7635
Як цитувати
Коцюба Максим (2017). Феноменологічна філософія: від «досвіду Іншого» до «досвіду етичного» . Філософська думка, №5. с. 90-98.
Завантажити: