Розширена електронна версія

Турбулентна рекурсія, або («) Професор Челенджер читає Ніцше біля дельти ріки (»)

Автор(и): Бартусяк Павло
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №4
Сторінки: 114-125
Журнальна рубрикація: Есеї
Анотація: 

Стаття є спробою міждисциплінарного дослідження Дельозової інтерпретації Ніцшевої концепції вічного повернення крізь призму аналізу функціювання концептів різниця і повторення у різні періоди творчості Дельоза, а також Берґ сонового концепту різниця за природою. Дельозове тлумачення ніцшеанського вічного повернення, з одного боку, містить значний евристичний потенціал, але з іншого — ін’єктує не властиву філософії Ніцше логіку. Показано, в якому сенсі концепція вічного повернення Ніцше вписується у наукові теорії другої половини ХІХ століття (теорії ізомерії, турбулентності, ентропії тощо) і водночас суттєво різниться від них за принципом перебігу процесу. 

Abstract: 
The paper is an attempt of interdisciplinary investigation of Deleuze’s interpretation of Nietzsche’s conception of eternal return in the light of analysis of functioning of the concepts difference and repetition in different periods of Deleuze’s creative work, as well as Bergson’s concept difference in nature. Deleuze’s interpretation of Nietzschean eternal return, on the one hand, contains a significant heuristic potential, and, on the other hand, it injects logic which is not peculiar to Nietzsche’s philosophy. It is shown in which sense Nietzsche’s conception of eternal return conforms with scientific theories of the second half of the 19th century (theories of isomerism, turbulence, entropy, etc.) and simultaneously differs substantially from them by the principle of process proceeding.
473
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7578
Як цитувати
Бартусяк Павло (2017). Турбулентна рекурсія, або («) Професор Челенджер читає Ніцше біля дельти ріки (») . Філософська думка, №4. с. 114-125.