Розширена електронна версія

Щодо «раціо»

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №4
Сторінки: 105-113
Журнальна рубрикація: Есеї
Анотація: 

У статті розглядається добре знане поняття «рівність», що виникло за часів античності, насамперед у Платона. За давнини та середньовіччя воно було не дуже помітним, бо чинні тоді порядки трималися на перевазі та ієрархії. Зміни сталися за Нового часу, коли поширювалися товарно-грошові відносини, а з ними й розуміння рівноцінності, що виявляє себе в обміні. Така практика мала вплинути й на будову самого мислення. У Декарта, в його славетному cogito ergo sum можна побачити дещо схоже: щось умовне й лише мислиме відповідає чомусь реальному. Те саме у Геґеля: «що розумне — те дійсне; і що дійсне — те розумне». Ці тези дуже подібні до рівняння, й недаремно математика стає визнаним еталоном у розумінні всього знання. Саме така манера мислення, де щось набуває сенсу в рівновазі до чогось іншого, видається чи не найпершою рисою «раціо». Нарешті, поняття «рівності» позначається й у суспільстві (напр., у гаслах Французької революції: «свобода», «рівність» і «братерство»). Звідси дорівнювання чогось одного й чогось іншого стає суттю всього життя — від купівлі-продажу до дій відповідно до закону або контракту. По ширення цієї практики забезпечували її надійність і безвідмовність. Проте таке домінування принципу «рівності» може створювати й загрози, найперше для природних і традиційних стосунків.

Abstract: 
The article concerns with the well-known concept of “equality” that first appeared in antiquity, namely with Plato. Yet in the ancient times and the Middle Ages the concept was hardly noticeable, for the effective order was based on superiority and hierarchy. It was not until the Modern Age that the situation changed, with the commodity-money relations spreading, there also became increasingly widespread the notion of equivalency, which revealed itself in exchange. This practice was certain to affect the structure of thinking. Something similar can be seen, for example, in Descartes’ cogito ergo sum: it is only the speculative and the thought that conforms to reality. Moreover, it also confirms this reality as in case of the commodity and money relations. The same is meant by Hegel: “what is rational is real; and what is real is rational”. These statements are very much similar to an equation, and, not without good reason, mathematics becomes the accepted standard in understanding all kind of knowledge. It was that mode of thinking, when anything can acquire its sense only as being equal to anything other, which seems the primary feature of “ratio”. Finally, the notion of “equality” denotes itself in the society as well (to remember the motto of French Revolution: “liberty”, “equality” (égalité), “fraternity”). There comes the situation when to view something as equal to something other makes the essence of the whole modern life — from selling and buying to acting in compliance with the law or a contract. This practice wide-spreading was ensured by its being reliable and unfailing. It must be kept in mind, however, that the equality principle domination could be dangerous either, primarily to natural environment and traditional relations.
512
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7577
Як цитувати
Тарадайко Сергій (2017). Щодо «раціо» . Філософська думка, №4. с. 105-113.