Розширена електронна версія

Мовлення та емпатія в соціальному мисленні людини. Філософсько-антропологічний підхід

Автор(и): Лой Анатолій
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №4
Сторінки: 47-65
Журнальна рубрикація: Соціальна філософія
Анотація: 

Сучасним розвідкам із філософської антропології властиве поєднання різних підходів. У сучасній еволюційній антропології, що спирається, зокрема, на біологічні засади мовленнєвої активності, мовлення набуває значення інституційної фактичності. Дотичною до теми мовлення є проблематика емпатії та співчутливості. Феномен емпатії можна вважати вихідним, базовим елементом соціального мислення, притаманного людині й загалом антропоїдам. Готовність реаґувати на поведінку іншої особини на таких засадах дає необхідний шанс на виживання. Поряд із тим, переймаючись першоінтенцією симпатії, люди мимоволі й неявно налаштовуються на значущість речей, значущість навколишніх людей, їхніх стосунків, думок, культурних надбань тощо. Уможливлюючи обмін уявленнями про речі та події, мовлення тим самим спонукає до «відповідального мислення». Таким чином, завдяки мовленню соціальність завжди присутня у нашому мисленні.

Abstract: 
Modern investigations in the philosophic anthropology are characterized by combining various approaches. In the modern evolutional anthropology, which is based on biological principles of speaking activity, speech acquires the sense of institutional actuality. Problems of empathy and sympathy are tangential to the theme of speech. The phenomenon of emIpathy may be considered as the output, basic element of social thinking, inherent in a man and in anthropoids as a whole. The readiness to react to behavior of a person on such a basis gives a necessary chance for survival. At the same time, being imbued with the initial intention of sympathy, people unintentionally and nonobviously are disposed to significance of things, importance of surrounding people, their relations, thoughts, cultural possessions, etc. Making the exchange of ideas, concerning things and events, possible, speech thus prompts people to “responsible thinking”. Thus, owing to speech, sociality is always present in our thinking.
610
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7570
Як цитувати
Лой Анатолій (2017). Мовлення та емпатія в соціальному мисленні людини. Філософсько-антропологічний підхід . Філософська думка, №4. с. 47-65.