Чи потрібне філософії покаяння?

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №3
Сторінки: 107-116
Журнальна рубрикація: Наукові повідомлення
Анотація: 

«Битви за філософію» 2015 року висвітлили цілу низку важливих проблем в українській філософії. Деякі з них: 1) «внутрішній аналіз самої філософії» і перш за все що до її предмета та інших ключових принципів; 2) шляхи подолання заідеологізованості та схоластичності у філософській галузі; 3) стан першоджерел і шляхи суттєвого покращення цього стану; 4) професійна термінологія і запровадження філософського правопису; 5) стан викладання філософії та розробка засад гуманітарної політики щодо його покращення. Широко розповсюджене визначення предмета філософії піддано критиці як таке, що не відповідає потребам сьогодення. Філософській громадськості в Україні необхідно активізувати дослідження фундаментальних філософських питань з метою очищення світоглядного простору від ментальних симулякрів і стати ініціаторами розробки нової гуманітарної політики. Наступна проблема — це подолання заідеологізованості філософії. Філософська спільнота має стати ініціатором розробки програми заходів з метою докорінного покращення стану першоджерел з філософії та розробки шляхів суттєвого розширення сфери україномовного знання з використанням сучасних інформаційних технологій. Філософія як наука про людську особистість має постати у власній правдивій формі як сучасний персоналізм.

Abstract: 
“The battle for the philosophy” in 2015 showed a number of important problems in Ukrainian philosophy. Some of them are: 1) the internal analysis of philosophy itself and all regarding its subject matter and other key principles; 2) ways to overcome ideologymania and scholasticism in the philosophical sphere; 3) state of sources and ways of its significant improvement; 4) professional terminology and introducing philosophical spelling; 5) State of the philosophy teaching and the development of humanitarian policy principles regarding its improvement. Widely distributed definition of the subject-matter of philosophy is criticized as such, which does not meet the needs of the present time. Ukrainian philosophical community needs to intensify the study of fundamental philosophical issues with the aim of clearing the conceptual world-view space of mental simulacra and become the initiator of development of new humanitarian policy. The next problem is overcoming the ideologymania of philosophy. Philosophical community has to become the prime mover of programs development of measures measures aimed at radical improvement of primary philosophical sources and different ways development as for significant expansion of the Ukrainian knowledge using modern information technologies. Philosophy as a science about human personality should obtain its true form as the modern personalìzm. 
372
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7557
Як цитувати
Поляков Володимир (2017). Чи потрібне філософії покаяння? . Філософська думка, №3. с. 107-116.