Розширена електронна версія

Господарство як предмет аналізу в сучасній практичній філософії

Автор(и): Ящук Тамара
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №3
Сторінки: 24-40
Журнальна рубрикація: Практична філософія
Анотація: 

Пошук у філософії ХХ ст. нових концептуальних світоглядних засад, що відповідали б новим викликам, які постали перед людством, змусив по-новому подивитись на актуальність практичної філософії, суттєве розширення і оновлення її предметного поля, поняттєвого апарату, методології дослідження. Одним із напрямків практичної філософії, який наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. набув особливої актуальності, є філософське осмислення господарської діяльності, що зумовило зростання інтересу до такої важливої складової практичної філософії, як філософія господарства. У пошуку відповідей на сутнісні питання, що стосуються сучасного господарського життя, відбувається переосмислення самих основ господарювання: цілей і можливостей виробництва, цілей та цінностей господарства, результатів і наслідків господарювання, в тому числі в самій структурі суспільства.

У даній статті зроблено спробу окреслити основні зміни в конфіґурації дисциплінарного наповнення практичної філософії і, зокрема, філософії господарства під впливом таких нових реалій, як постання нових технологічних укладів, ґлобалізація, зростання ролі в господарській діяльності людського і соціального капіталу, формування суспільства «мережевих» структур та інших чинників. 

Abstract: 
Attempts to find out new fundamental principles of worldview which would correspond to new challenges the mankind had faced, proved to be in trend in philosophy of XX century. This had obliged us to take a fresh look at the practical philosophy reconsidering its actuality, widening the object field, renovating the conceptual framework and research methodology. One of the areas of practical philosophy which becomes increasingly important at the end of XX — beginning of XXI century concerns reflection on economic activity and caused a growth of interest in such important area of practical philosophy as philosophy of economy. This paper attempts to outline basic changes in disciplinary content of practical philosophy, notably philosophy of economy, which are driven by new realities, such as new technological structures or globalization, as well as increasing role of such factors of economic activity as human and social capital, social networks etc.
689
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7550
Як цитувати
Ящук Тамара (2017). Господарство як предмет аналізу в сучасній практичній філософії . Філософська думка, №3. с. 24-40.