Розширена електронна версія

Фуко і Латур: два нариси соціальної теорії

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №2
Сторінки: 73-89
Журнальна рубрикація: Соціальна філософія
Анотація: 

У статті проводиться дослідження акторно-мережевої теорії Бруно Латура та соціальної теорії Мішеля Фуко. В основі даного дослідження лежить компаративний аналіз обох соціальних теорій в дискурсі сучасних соціогуманітарних досліджень. Відмічається схожість обох соціальних теорій та конституюється історична спадковість теорії Латура відносно теорії Фуко. Констатується принципова «незавершеність» і відкритість проектів Фуко та Латура щодо змін, а також обґрунтовується їх практична перевага перед іншими сучасними соціальними теоріями. До числа переваг відноситься як сам факт «відкритості» теорій до творчих змін та постійної перебудови, так і принципово відмінний підхід, який включає елімінацію позиції «вченого-метаспостерігача», на противагу якому виноситься ствердження «вченого, який іде за дійовими особами». Автор дотримується точки зору, згідно з якою практичне використання теорій Фуко та Латура є можливим в рамках їх синтезу (де ідеї Латура являють собою концептуальну кристалізацію ідей Фуко, у той час, як останні являють свого роду конкретизуюче розгортання загальних концептуальних схем Латура). Для ілюстрації того, як діють соціальні теорії Латура та Фуко у конкретних дослідженнях, проводиться уявний експеримент, який має відношення як до соціальної теорії, так і до кримінології, на основі чого аналізується підхід до вивчення подібних ситуацій у сучасних соціальних теоріях, які базуються на «жорсткій ієрархії», та «гнучкий» підхід, який пропонує акторно-мережева теорія.

Abstract: 
The paper is dedicated to the study of actor-network theory of Bruno Latour and social theory of Michel Foucault. The research is based on the comparative analysis of both theories in the discourse of modern socio-humanitarian studies. The resemblance of both social theories, as well as historical succession of Latour’s theory (from Foucault’s) is noted. The author also constitutes principal “incompleteness”, the openness of Foucault’s and Latour’s projects to changes, and tries to demonstrate their advantage in comparison with other social theories. The fact of “openness” is seen as one of the advantages, as well as fundamentally different approach to research that is based on elimination of “metaobserving scientist” position and constitution of “the scientist who goes after the actors”. The author holds the position, according to which the practical use of the both theories may be productive in case of their synthesis (in which Latour’s ideas represent the conceptual crystallization of Foucault’s ideas, meanwhile, the ideas of Foucault can be seen as a sort of concretizing deployment of Latour’s general conceptual schemes). The demonstration of Foucault’s and Latour’s social theories “in action” is based on thought experiment which is related to the social theory, as well as to criminology. On the basis of modeled situation the author analyzes the approach to studying such situations in modern social theories that are based on ‘strict’ hierarchy, comparing this approach to the one,
711
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7469
Як цитувати
Казаков Мстислав (2017). Фуко і Латур: два нариси соціальної теорії . Філософська думка, №2. с. 73-89.