Розширена електронна версія

Олександр Яценко: приречений на відкритість

Автор(и): Лой Анатолій
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2016 №6
Сторінки: 106-112
Журнальна рубрикація: Постаті
Анотація: 

Олександр Яценко був філософом марксистських переконань, який вважав за необхідне реконструювати витокові ідеї раннього Маркса з властивим йому гуманізмом. У подібній філософії були б зарезервовані лакуни для моралі, права, і навіть релігії. Тотальна цілість раціональних дій в суспільстві повинна повсякчас насичуватись ідеалами, які б забезпечували  ціннісну орієнтацію життєтіяльності. Концепція Яценка співставима з доктриною  онтології суспільного буття Лукача. Він також дисонував офіційній філософії, тож невипадковими були його симпатії до дисидентів і правозахисників.

Abstract: 
Oleksandr Yatsenko was a philosopher of Marxist convictions, who thought it necessary to reconstruct the original ideas of early Marx with humanism peculiar to him. Lacunas for morals, law and even religion would be reserved in such philosophy. Total integrity of rational actions in the society is to be always saturated with ideals which would ensure the value orientation of vital activity. Yatsenko’s conception is comparable with the doctrine of ontology of social being by Lukács. He was also in discord with official philosophy, so his sympathy to dissidents and law defenders were not casual.
569
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/6186
Як цитувати
Лой Анатолій (2016). Олександр Яценко: приречений на відкритість . Філософська думка, №6. с. 106-112.