Розширена електронна версія

Про творчу спадщину Віталія Табачковського

Автор(и): Андрос Євген
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2016 №6
Сторінки: 99-105
Журнальна рубрикація: Постаті
Анотація: 

Творче життя Віталія Табачковського (1944–2006) було нерозривно пов’язане з роботою на важливому тематичному напрямкові Інституту філософії – світоглядних, ціннісних проблемах філософії та філософсько-антропологічній проблематиці. Помітним внеском у сучасні філософсько-антропологічні пошуки стало його дослідження феномену філософів-шістдесятників. Його «лебединою піснею» стала книга «Полісутнісне homo: філософсько-мистецька думка в пошуках “неевклідової рефлективності”». На підставі звернення до еталонних зразків філософсько-антропологічної рефлексії – від античної думки і класичної філософії (Blaise Pascal, Immanuel Kant, Ludwig A. von Feuerbach, Friedrich W. Nietzsche) до філософської антропології XX сторіччя (Max Scheler, Helmuth Plessner, Martin Heidegger , Karl Th. Jaspers, Edgar Morin та ін.). До центральних тем дослідження належать аналіз колізії сутності та існування людини та критичне переосмислення уявлень про першосутність (принцип відкритого питання). Суспільно-педагогічні погляди Табачковського ґрунтовані на так званих антропологемах самозлагоди.

Abstract: 
Creative work of Vitalii Tabachkovskyi (1944-2006) was inseparably connected with work in the important thematic trend of the Institute of Philosophy – Weltanschauung, value problems of philosophy and philosophical-anthropological problems. His research of the phenomenon of philosophers of the sixties has become a noticeable contribution to the present search in philosophical anthropology. The book Poly-essence Homo: Philosophic-Artistic Thought in Search of Non-Euclidian Reflexivity has become his “swan-song”. It was based on the appeal to standard examples of philosophical-anthropological reflexion – from the ancient thought and classical philosophy (Blaise Pascal, Immanuel Kant, Ludwig A. von Feuerbach, Friedrich W. Nietzsche) to philosophical anthropology of the 20th century (Max Scheler, Helmuth Plessner, Martin Heidegger , Karl Th. Jaspers, Edgar Morin e. a.). Analysis of the collision of essence and existence of a man and critical resensing of the ideas of original essence (principle of the open question) belong to the central themes of research. Socio-pedagogical views of Tabachkovskyi are based on the so called anthropologema of self-agreement
670
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/6184
Як цитувати
Андрос Євген (2016). Про творчу спадщину Віталія Табачковського . Філософська думка, №6. с. 99-105.