Розширена електронна версія

Філософія Василя Лісового у контексті сучасних філософських досліджень

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2016 №6
Сторінки: 87-97
Журнальна рубрикація: Постаті
Анотація: 

Нарис присвячеий Василю Лісовому – визначній постаті в сучасній українській культурі й філософії.

Прихильник Кантової науки розуму, чутливий до парадигмальних змін він еволюціонував від «раннього» до «пізнього» Вітґенштайна і долучився до «реабілітації практичної філософії» як дискурсивної практики. Його робота над підручником «Основи сучасної філософії» була спрямована на відображення парадигмальних змін і головних тенденцій світової філософської думки. Як визначний просвітник, Лісовий працював над проектами видання праць Дмитра Чижевського та антологій «Політичні ідеології», де зібрані українські переклади праць провідних представників соціально-політичної думки.

В питаннях національної ідентичності й універсальних цінностей Лісовий був прихильником діалогу: людей, громадян, країн, народів і культур і критикував застосування до української культури «євразійських» мірок, обстоював необхідність «вписати» себе в контекст середземно-європейської культурної традиції.

Його творчість і життя є взірцем мислення та дії, ціннісним орієнтиром розвитку сучасної філософської думки, становлення політичної культури і формування громадянського суспільства як політичної нації в Україні.

Abstract: 
The essay is devoted to Vasyl Lisovyi – an outstanding figure in the present Ukrainian culture and philosophy. Being an adherent of Kant’s science of mind and sensitive to paradigm changes V. Lisovyi has evolved from ”early” to “late” Wittgenstein and joined “rehabilitation of practical philosophy” as the discourse practice. His work over a manual Principles of Modern Philosophy was directed to representation of paradigm changes and main tendencies of the world philosophical thought. Being a prominent enlightener Lisovyi worked over the projects of new works by Dmytro Chyzhevskyi and anthologies Political Ideologies, a collection of Ukrainian translations of leading representatives of socio-political thought. As to the problems of national identities and universal values, Lisovyi was the adherent of a dialogue of persons, citizens, countries, peoples and cultures and criticized the applying of “Eurasian” measures to Ukrainian culture, defended a necessity to “inscribe” himself in the context of Mediterranean-European cultural tradition. His creative work and life are an example of thinking and action, value orientation of development of the present philosophic thought, formation of political culture and civil society as the political nation in Ukraine.
775
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/6183
Як цитувати
Єрмоленко Анатолій (2016). Філософія Василя Лісового у контексті сучасних філософських досліджень . Філософська думка, №6. с. 87-97.