Розширена електронна версія

Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (стаття перша)

Автор(и): Йолон Петро
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2016 №6
Сторінки: 54-66
Журнальна рубрикація: Постаті
Анотація: 

Інститут філософії в Києві (Україна) був створений за радянських часів, коли домінувала марксистсько-ленінська парадигма. Її політичною функцією було обґрунтування політики правлячого режиму, ідеалізація та міфологізація соціальної реальності. В цей переломний період після розвінчання культу особи в другій половині 1950-х і на початку 1960-х років Інститут філософії очолив Павло Копнін. Успіху його починань сприяло поєднання талантів дослідника, наукового менеджера і генератора нових наукових ідей. Іновації втілилися, по-перше, в раціоналістичному переосмисленні предмета, сутності та методологічних функцій автентичної марксистської філософії. По-друге, розгорнулися й посіли провідне місце в Інституті філософії дослідження, що виходили за межі предмета марксистської філософії, насамперед в галузі логіки, методології та філософії науки. Це стало підставою для означення зрушень у філософському житті України як Київської філософської школи.

Abstract: 
The Institute of Philosophy in Kyiv (Ukraine) was created in Soviet times, when Marxist-Leninist paradigm dominated there. Its political function was the substantiation of the ruling regime policy, idealization and mythologization of social reality. In that critical period after dethroning the cult of personality in the second half of the 1950’s and early 1960’s the Institute of Philosophy was headed by Pavlo Kopnin. The success of his undertakings was favored by the combination of talents of a researcher, scientific manager and generator of new scientific ideas. Innovations were realized, firstly, in rationalistic resensing of the subject, essence and methodological functions of authentic Marxist philosophy. Secondly, investigations beyond the limits of the subject of Marxist philosophy, first of all, in the field of logic, methodology and philosophy of science took a leading place at the Institute of Philosophy. That became a basis for defining changes in the philosophic life of Ukraine as the Kyiv philosophic school.
640
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/6179
Як цитувати
Йолон Петро (2016). Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (стаття перша) . Філософська думка, №6. с. 54-66.