Розширена електронна версія

Онтологія колективних сутностей

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №1
Сторінки: 92-107
Журнальна рубрикація: Політична філософія
Анотація: 

Статтю присвячено суперечливому питанню онтології колективних сутностей у соціології, політичній філософії та методології гуманітарних наук. Автор викладає позиції сучасних номіналістів, котрі заперечують існування колективних сутностей, та реалістів, котрі наголошують їхній екзистенційний статус і вимагають перегляду моністичної онтології в сучасній філософії. У статті проаналізовано реалістську теорію колективних сутностей, репрезентовану французьким філософом і соціологом Філіпом Урфаліно, котрий запропонував кілька класифікаційних критеріїв ідентифікації колективних сутностей на відміну від принципів індивідуації фізичних та абстракних об’єктів. Вчений визначає колективні сутності радше як колективні аґенти, а не субстанції й застосовує принципи філософії дії для їх дослідження. У статті розкрито великий внесок, зроблений Ф. Урфаліно в розвиток плюралістичної онтології та втілення її засад при вивченні певних типів колективних сутностей.

Abstract: 
The article is devoted to the controversial issue of ontology of collective entities in sociology, political philosophy and methodology of humanities. The author presents opinions of modern nominalists denying the existence of collective entities and realists emphasizing their existential status and demanding to reform monistic ontology of modern philosophy. The article analyzes the realistic theory of collective entities represented by a French philosopher and sociologist Philippe Urfalino who offered some classification criteria for identification collective entities that differ from principles of individuation physical and abstract objects. The scientist defines collective entities as collective agents but not as substances and employs principles of philosophy of action to study them. The article demonstrates a great contribution made by P. Urfalino into development of pluralistic ontology and realization of its principles while studying certain types of collective entities.
832
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/6126
Як цитувати
Йосипенко Оксана (2017). Онтологія колективних сутностей . Філософська думка, №1. с. 92-107.