Розширена електронна версія

Валерія Михайлівна Нічик

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №1
Сторінки: 74-91
Журнальна рубрикація: Постаті
Анотація: 

Статтю присвячено аналізові наукової спадщини Валерії Михайлівни Нічик, відомого філософа, доктора філософських наук, професора, автора близько 150 наукових публікацій, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата премії НАН України ім.Д.Чижевського, чия наукова діяльність залишила помітний слід в інтелектуальній історії сучасної України. У статті наголошено увагу на таких її важливих науково-організаційних і дослідницьких досягненнях, як організація праці з уведення у науковий обіг та перекладу з латинської мови рукописних філософських курсів Києво-Могилянської академії, дослідження духовної спадщини Теофана Прокоповича, Петра Могили, Григорія Сковороди, реформаційних і ренесансно-гуманістичних ідей у творчості діячів братських шкіл, внесок у вивчення політико-правових ідей в українській думці XVII сторіччя та у вироблення адекватних методологічних підходів до осмислення історії вітчизняної ранньомодерної думки.

Abstract: 
The article is devoted to analysis of the scientific heritage of Professor Valeria Nichyk, the well- known philosopher, Doctor of sciences (philosophy), whose scientific activity has left a significant trace in the intellectual history of the modern Ukraine. She is the author of about 150 scientific publications, the Honored Scientist of Ukraine and the laureate of Dmytro Chyzhevskyi award of the National Academy of Sciences. The article focuses on V. Nichyk`s organizational and scientific research achievements such as organization of labor in putting into scientific analysis and translation from Latin of Kyiv-Mohyla Academy philosophical courses, the study of intellectual heritage of Theophan Prokopovych, Petro Mohyla, Hryhorii Skovoroda and the Reformational and Renaissance humanistic ideas in creative work of scientists from fraternal schools. In addition, V. Nichyk`s contribution to the investigation of the political and legal ideas to the Ukrainian thought of the 17th century and to elaboration of adequate methodological approaches to understanding the national early modern thought is carefully analyzed.
781
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/6124
Як цитувати
Стратій Ярослава (2017). Валерія Михайлівна Нічик . Філософська думка, №1. с. 74-91.